top of page

Ürün Bilgilendirme Formları

Sağlığım Tamam Ürün Bilgilendirme Formu

Bu form, sigorta ettirene ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda genel amaçlı bilgi vermek amacıyla, Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmeliğe istinaden hazırlanmıştır.

B.UYARILAR :

1. SİGORTALININ POLİÇE BAŞLANGIÇ TARİHİNDEN ÖNCE VAR OLAN ŞİKÂYET VE HASTALIKLARI İLE İLGİLİ HER TÜRLÜ SAĞLIK HARCAMASI POLİÇE KAPSAMI DIŞINDADIR.

2. SGK tarafından sağlanan Genel Sağlık Sigortası’nın aktif olmadığı durumda meydana gelen sağlık giderleri poliçe kapsamı dışındadır.

3. 5510 SGK Kanunu ilgili maddesi gereği sağlık hizmetlerinden yararlananların ödemekle yükümlü oldukları katılım payları sigortaya konu edilememektedir, ilgili tutar sigortalı tarafından ödenecektir.

4. Sigorta hakkında daha detaylı bilgi almak için AXA Sigorta Sağlığım Tamam Sigortası Özel Şartlarını ve Sağlık Sigortaları Genel Şartlarını dikkatlice okuyunuz.

5. Sağlık Sigortası Genel Şartları 8. Maddesi gereği; Sigorta priminin tamamının veya taksitle yapılan ödemelerde primin ilk taksitinin, poliçenin tesliminde ödenmesi gerekir. İlk prim ödenmeden rizikonun gerçekleşmesi durumunda sigortacının sorumluluğu başlamaz. Sağlık Sigortası için ödenen primler vergi matrahından düşülebilmektedir. Bu konuda sigorta şirketine danışılması gerekmektedir.

6. İleride doğabilecek bir takım ihtilafları önlemek için, prim ödemelerinizde (peşin veya taksitle) ödeme belgesi almayı unutmayınız. Primlerinizin kredi kartından çekilememesi durumunda poliçeniz provizyona (kullanıma) kapatılacak olup ödemenin gecikmesinin devamı halinde özel şartlar gereği poliçeniz iptal edilecektir.

7. Sağlığım Tamam Sigortası Anlaşmalı kurum listelerimiz her ay güncellenmekte olup, güncel haline www.axasigorta.com.tr web adresimizden ulaşabilirsiniz.

8. İlgili poliçedeki prim sadece sigortalı için geçerli olup prim ödemesi yapılmaksızın herhangi bir kişiye sağlık poliçesi açılamaz.

9. Sigorta kapsamına girecek veya giren kişiler, ilgili belgeleri imzalamakla risk değerlendirmesi yapılabilmesi ve tazminat başvurularının sonuçlandırılabilmesi amacıyla sağlık bilgilerinin, sigortalılık kayıtlarının ve diğer bilgilerin Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi’nden ( SBGM) , Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan, Sağlık Bakanlığı’ndan, sağlık kurum ve kuruluşlarından ve sigorta şirketlerinden edinilmesine ve şirket nezdindeki bahse konu bilgi ve kayıtların SBGM, sigorta şirketleri ve ilgili mevzuatta yetkilendirilen merciler ile paylaşılmasına rıza göstermiş sayılır.

C.GENEL BİLGİLER :

Sigortalı/Sigortalıların poliçede/zeyilnamede, belirtilen başlangıç ve bitiş tarihleri içerisinde meydana gelebilecek bir hastalık ve/veya kaza sonucu teşhis ve tedavileri için yapılacak masraflarını, poliçe/zeyilnameye ekli sertifikalarda belirtilen teminat, limit, iştirak oranları ve uygulamalar dâhilinde, TTK, Genel hükümler, Sağlık Sigortası Genel Şartları ve Özel Şart hükümlerine göre teminat altına alır.

Sigortalının poliçe başlangıç tarihinden önce var olan şikâyet ve hastalıkları ile ilgili her türlü sağlık harcamaları poliçe kapsamı dışındadır.

Yatarak Tedavi Teminatı: Sigortalının tedavisinin hastanede yatarak yapılmasının gerekli olduğu durumlarda oluşan sağlık giderleri belirtilen teminat, limit, uygulama ve iştirak oranı dâhilinde bu teminat kapsamındadır. Cerrahi ve dahili yatışlar, yoğun bakım, kemoterapi, radyoterapi, diyaliz, küçük müdahale, koroner anjiyografi giderleri Yatarak Tedavi Teminatı kapsamında değerlendirilir.

Ayakta Tedavi Giderleri: Sigortalının ayakta tedavi giderleri poliçe belirtilen kullanım adeti, limit, uygulama ve iştirak oranı dâhilinde bu teminat kapsamındadır. Ayakta Tedavi Giderlerinden kasıt, doktor muayene, laboratuvar hizmetleri, görüntüleme ve tanı yöntemleri, ileri tanı yöntemleri ve fizik tedavi giderleridir. Bu teminatların kapsamı aşağıdaki belirtilmiştir.

* Doktor Muayene Tıp diplomasına sahip doktorlar tarafından hastanelerde, kliniklerde ve özel muayenehanelerde yapılan hasta tedavisine yönelik muayene giderleri bu teminattan karşılanır.

* Laboratuvar Hizmetleri Doktor tarafından hastalıkların teşhisinde ve tedaviyi takip etmek için gerekli görülen her türlü laboratuvar hizmeti giderleri bu teminattan karşılanır.

* Görüntüleme ve Tanı Yöntemleri Doktor tarafından hastalıkların teşhisinde ve tedaviyi takip etmek için gerekli görülen her türlü röntgen (direkt ve kontrastlı), mamografi, artrografi, EKG, eforlu EKG (treadmill), Holter, EEG, EMG, görme alanı, odyolojik tetkikler, solunum fonksiyon testleri, ürodinamik tetkikler, uyku testi (CPAP kalibrasyonu hariç), işitme testi ile bu incelemelerin yapılabilmesi için kullanılan ilaç, anestezi ve yatak ücreti vb. masrafları bu teminat kapsamındadır. Tıbbi gereçlerin (CPAP aleti vb.) kalibrasyonu için yapılan işlemler teminat kapsamı dışındadır.

* İleri Tanı Yöntemleri Doktor tarafından hastalıkların teşhisinde ve tedaviyi takip etmek için gerekli görülen her tür ileri tanı yöntemi; koroner anjiyografi hariç diğer anjiyografi uygulamaları (göz, beyin, böbrek anjiyosu vb.), biopsi alımı ve patetkik giderleri, Manyetik Rezonans (MR), Sintigrafi, Tomografi, Endoskopi, Ekokardiyografi, Doppler ve Ultrasonografi tetkikleri ve bu tetkikler sırasında gereken ilaç, kontrast madde ve anestezi vs. ücretleri bu teminat kapsamında değerlendirilir.

* Fizik Tedavi Doktor tarafından hastalıkların tedavisinde gerekli görülen, hastane ve fizik tedavi merkezlerinde yapılan fizik tedavi kapsamındaki tedavi giderleri bu teminattan karşılanır. Fizik Tedavi işlemi yataklı bir sağlık kurumunda, yatarak yapılmış olsa dahi Fizik Tedavi Teminatının yıllık limit, iştirak oranı ve yıllık seans sayısıyla sınırlı kalmak koşulu ile ödenir. Bu yatışlarda fizik tedavi ücreti dışında kalan giderler (oda, refakat, yemek, doktor takip ücreti vb.) karşılanmaz. Fizik tedavi giderleri yıllık 30 seans ile sınırlıdır.

Doğum Paketi (Bu teminat ancak ‘Doğum Paketi’ teminatının alınması durumunda geçerlidir.)

Doğum Paketi teminatı ‘Yatarak Doğum Teminatı’ ve ‘Gebelik Takip Giderleri’ teminatlarından oluşur ve iki teminat birlikte poliçeye eklenebilir.

Poliçede, kendisi veya eşi konumunda yer alan 18 -50 yaş arasındaki kadın sigortalılar doğum paketi ek teminatı alabilir. Bu teminat, ek prim ödenerek poliçe kapsamı altına alınacaktır. Sadece poliçelerinde ayakta tedavi teminatı olan bireysel ‘Sağlığım Tamam’ sağlık sigortası sahibi sigortalılarımız, doğum paketi ek teminatı alabilirler.

Bu teminata hak kazanabilmek için, AXA Sigorta bireysel Sağlığım Tamam Sigortası‘na ‘Doğum paketi’ eklendikten sonra 12 ay sürenin geçmiş olması gerekmektedir

Farklı şirketten transfer olarak şirketimize geçişlerde ve/veya şirketimizde doğum teminatlı bir ‘grup’ sağlık poliçesine sahip sigortalıların doğum bekleme süresi yine AXA Sigorta bireysel Sağlığım Tamam Sigortası’ na ‘Doğum paketi’ eklendikten sonra 12 ay olarak uygulanacaktır.

Doğum Paketi ek teminatı; yeni iş poliçelerde poliçe düzenlenirken, yenilemelerde yenileme süresi içerisinde poliçeye eklenebilir. Yıl içerisinde Doğum Paketi ek teminatı satın alınamaz. Bu teminatların kapsamı aşağıdaki belirtilmiştir.

Yatarak Doğum Teminatı:Yatarak Doğum teminatından faydalanabilmek için bekleme süresi 12 aydır. Bu teminatların işlerlik kazanabilmesi için kesintisiz olarak AXA Sigorta A.Ş ’den iki yıl üst üste ‘yatarak doğum teminatı’ içeren bireysel Sağlığım Tamam ürünümüzün satın alınmış olması gerekmektedir. Normal doğum, sezaryen, doğum ve hamilelik komplikasyonları ile ilgili yatarak yapılan tüm tedavilere ait giderler (düşük, düşük tehdidi, tıbbi gereklilik durumlarında ki kürtaj, hiperemezis v.b.) poliçede belirtilen ‘Yatarak Doğum Teminatı’ limit ve ödeme yüzdesi kapsamında karşılanır. Yatarak Doğum Teminatı kapsamına giren normal doğum ve sezaryen doğum giderleri 1 yıllık poliçe döneminde sadece 1 kere ödenir.

Gebelik Takip Giderleri:Gebelik Takip Giderleri teminatından faydalanabilmek için bekleme süresi 12 aydır. Bu teminatların işlerlik kazanabilmesi için kesintisiz olarak AXA Sigorta A.Ş ’den iki yıl üst üste ‘‘Gebelik Takip Giderleri’ içeren bireysel Sağlığım Tamam ürünümüzün satın alınmış olması gerekmektedir. Gebelik ile ilgili doktor muayeneleri, gebelik ile ilgili rutin tahliller, gebelik testleri, TORCH testleri, mutat kontroller, obstetrik ultrason, amniosentez, NST, Üçlü Tarama Testi vb ilgili giderler bu teminat kapsamında değerlendirilir.

‘Gebelik Takip Giderleri’ poliçe dönemi içerisinde maksimum 10 kez kullanım ile sınırlıdır.

Yukarıda bahsedilen giderler dışında bebeğe ait sağlık giderleri (gebelik, doğum esnasında oluşabilecek komplikasyonlar, ek müdahaleler, bebek masrafları, kuvöz veya benzeri durumlar ) için teminatlar geçerli değildir. Dış gebelik giderleri yatarak tedavi teminatı kapsamında değerlendirilir.

Asistans Hizmetleri: Asistans paketi için hizmetten yararlanma şartları için poliçe özel şartlarını okuyunuz.

Diğer Teminatlar: Evde Bakım Giderleri, Suni Uzuv Giderleri, Yardımcı Tıbbi Malzeme Giderleri yıllık limit teminat ve iştirak oranı dâhilinde karşılanır.

Satın almış olduğunuz ürün aşağıdaki teminatları içermemektedir.

* Ayakta tedavi ilaçları, aşıları,

* Gebelik, Doğum ve bebeğe ait giderler, (Ek Doğum Paketi satın alınmamış ise)

* Check-up (SAĞLIK PAKETİ ASİSTANS HİZMETLERİ içerisinde yer alan Check-up bir asistans hizmetidir ve paket kapsamı dahilinde yer aldığı sürece yılda 1 kez geçerlidir.)

* Gözlük, cam, çerçeve, kontakt lens ve lens solüsyonları,

* Diş tedavisi,

* Sigortalının, hastalık sonucu çalışamaması nedeniyle elde edemediği kazançlar için günlük iş görememe parası,

Prim Tespitine İlişkin Kriterler :

1. Ürün Tablo Fiyatı Nedir?

Satışta olan ürünlerin, sigortalı adaylarının tamamen sağlıklı oldukları varsayılarak her bir yaş, cinsiyet, il ve ilçe bilgileri ile sigorta şirketi tarafından belirlenen ve sigorta şirketinin uygun gördüğü dönemlerde revize edilen prime, ürün tablo fiyatı denir. Tablo fiyatı 6 eşit taksit ödeme planına göre hesaplanmaktadır. Alternatif ödeme seçeneklerinin tercih edilmesi halinde değişkenlik gösterebilir.

2. Tablo Fiyatı Hangi Kriterlere Göre Değerlendirilmektedir?

Ürünlerimizin tablo fiyatlarını belirlerken, medikal enflasyon (Türk Tabipler Birliği Asgari Ücret Tarifesi’ ne bağlı uygulama ve yıllık fiyatlandırma değişimi, özel hastane cari fiyatlarındaki değişiklikler, ilaç fiyatlarındaki değişim, ameliyatlarda kullanılan sarf malzeme fiyat artışı, teknolojideki yeni gelişmelere bağlı olarak karşımıza çıkan yeni tanı ve tedavi yöntemlerinin maliyetleri) , ürün kar zarar durumu, genel giderler, komisyon payı, portföyün yaşlanması, cinsiyet ve yaşa bağlı olarak görünen hastalık ve tedavi risk dağılımındaki değişiklikler, döviz kuru değişikliği gibi etkenler dikkate alınmaktadır. Ürün tablo fiyatları gerekli görüldüğü anlarda sigorta şirketi tarafından yukarıda bahsedilen kriterler doğrultusunda yeniden hesaplanabilir ve değiştirilebilir.

3. Prime İlişkin Düzenlemeler

3.1. İlk defa sigortalanacak / transfer olarak alınacak kişilerin prim tespiti: Ürün tablo fiyatı uygulanır. Sağlıklı Yaşam İndirimine 1. Kademeden giriş yapılır.

3.2. Yenilemede prim tespiti:

Ömür Boyu Yenileme Garantisine hak kazanmış müşteriler için; en fazla ürün tablo fiyatı uygulanır. Yenileme garantisinin ek prim ile birlikte verildiği hallerde yenileme sırasında hesaplanacak prim, en fazla ürün tablo fiyatının ilk başta uygulanan ek prim oranı kadar üzerinde olabilir.

Ömür Boyu Yenileme Garantisine hak kazanmış sigortalılar için kullanımlarına ilişkin ek prim uygulaması yapılmaz. Ayrıca ilave olarak hak kazanabilecekleri indirimlerle ilgili ‘Sağlıklı Yaşam İndirimi’ uygulamaları 3.3. Sağlıklı Yaşam İndirimi maddesinde belirtilmiştir.

Ömür Boyu Yenileme Garantisine hak kazanmamış müşteriler için;

Ömür Boyu Yenileme Garantisine hak kazanmış sigortalılar için kullanımlarına ilişkin ek prim uygulaması yapılmaz. Ayrıca ilave olarak hak kazanabilecekleri indirimlerle ilgili ‘Sağlıklı Yaşam İndirimi’ uygulamaları 3.3. Sağlıklı Yaşam İndirimi maddesinde belirtilmiştir.

Ömür Boyu Yenileme Garantisine hak kazanmamış müşteriler için;

Primi artıran durumlar olması durumunda, bir önceki yılın priminin azami 2 katı olacak şekilde arttırılabilecektir.

Ayrıca ilave olarak hak kazanabilecekleri indirimlerle ilgili ‘Sağlıklı Yaşam İndirimi’ uygulamaları 3.3. Sağlıklı Yaşam İndirimi maddesinde belirtilmiştir.

Primi arttıran/azaltan durumlar:

Ürün Tablo Fiyatlarının değişmesi, sigortalının ikamet adresini değiştirmesi, poliçenin ayakta tedavi ve yatarak tedavi teminatlarının kullanım adet ve tutarları, sigortalılık süresi, aile olma hali, varsa ek teminatlar (örneğin ferdi kaza), ödeme planı değişiklikleri, prim hesaplanması esnasında fiyatın artmasına veya azalmasına neden olabilmektedir.

3.3. Sağlıklı Yaşam İndirimi:

AXA Sigorta Sağlıklı Yaşam İndirimi; bireysel tamamlayıcı sağlık sigortası ürünlerinde uygulanmaktadır. Bu ürünler; Sağlığım Tamam Sigortası, İstanbul Tutumlu Sağlığım Tamam Sigortası ve Sağlığım Tamam B Plan Sigortası ürünleridir.

AXA Sigorta Sağlıklı Yaşam İndirimi 8 kademeden oluşmaktadır.

İlk kez sigortalanacak yeni iş ve farklı şirketten transfer olan kişiler için Sağlıklı Yaşam İndirimi 1. Kademeden başlamaktadır.

Kesintisiz olarak poliçe yenilendiği süre boyunca, kullanım oranlarına bağlı olarak değişen Sağlıklı Yaşam İndirimi oranları artabilir, mevcut indirim korunabilir ya da azalabilmektedir.

Sağlıklı Yaşam İndirimi, yenilemesi yapılacak olan poliçedeki sigortalıların hasar prim oranlarına göre belirlenmektedir. Buna göre;

* Hasar prim oranı %35 ve altında ise bir üst kademe,

* Hasar prim oranı %35 (hariç) ile %70 (dâhil) arasında ise aynı kademe,

* Hasar prim oranı %70 (hariç) %200 (dâhil) arasında ise bir alt kademe,

* Hasar prim %200 (dâhil) den yüksek ise iki alt kademe ile poliçe yenilenir.

Kademeli İndirim basamakları ve kademelere denk gelen indirim oranları aşağıdaki gibidir;

İndirim Kademesiİndirim Oranı1%02%103%204%305%356%407%458%50

Sigortalıya verilmiş olan ürün ve fiyatlar 6 eşit taksit olup, ödeme planının farklılık göstermesi durumunda geçerli olacak taksitlendirmeye bağlı indirim ve sürprim oranları aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

Ödeme SeçenekleriOranAçıklamaPeşin%5Peşin İndirimi2 Eşit Taksit-Standart3 Eşit Taksit-Standart4 Eşit Taksit-Standart5 Eşit Taksit-Standart6 Eşit Taksit-Standart7 Eşit Taksit-Standart8 Eşit Taksit-Standart9 Eşit Taksit-Standart10 Eşit Taksit-Standart

İlgili ödeme seçenekleri ve uygulanan indirim ve sürprim oranları Sigorta Şirketi tarafından değiştirilebilir.

D.İSTİSNALAR - TEMİNAT DIŞI KALAN HALLER:

Aşağıdaki haller nedeniyle sigortalıların sigorta süresi içinde hastalanmaları ve/veya herhangi bir kaza sonucu yaralanmaları teminat dışında kalır :

1.Harp veya harp niteliğindeki harekat, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunlardan doğan iç kargaşalıklar,

2.Cürüm işlemek veya cürme teşebbüs,

3.Tehlikede bulunan kişileri ve malları kurtarmak hali müstesna, sigortalının kendisini bile bile ağır bir tehlikeye maruz bırakacak hareketlerde bulunması,

4.Esrar, eroin gibi uyuşturucuların kullanımı,

5.Nükleer rizikolar veya nükleer, biyolojik ve kimyasal silah kullanımı veya nükleer, biyolojik ve kimyasal maddelerin açığa çıkmasına neden olacak her türlü saldırı ve sabotaj,

6.3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj sonucunda oluşan veya bu eylemleri önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucu meydana gelen biyolojik ve/veya kimyasal kirlenme, bulaşma veya zehirlenmeler nedeniyle oluşacak bütün zararlar.

7.Sigortalının intihara teşebbüsü nedeniyle meydana gelebilecek hastalık veya yaralanma halleri ile,

8.Poliçe özel şartlarında düzenlenecek sair teminat dışı haller.

9.Sigortalının poliçe başlangıç tarihinden önce var olan şikayet ve hastalıkları ile ilgili her türlü sağlık harcamaları, sigortalılık dönemi öncesinde uygulanan ameliyat ve tedavilerin nüksetmesi ve komplikasyonları,

10.SGK tarafından sağlanan Genel Sağlık Sigortası’nın aktif olmadığı durumda meydana gelen sağlık giderleri,

11.SGK tarafından ödenmesine kurallar dâhilinde izin verilen, sağlık kurumu tarafından temin edilerek yatarak tedavide kullanılan malzemeler ve ilaçların karşılanma usulleri dışında kalan SGK tarafından karşılanmayan sağlık hizmetleri,

12.AXA Sigorta Sağlığım Tamam Sigortası Poliçesinde anlaşmalı kurumları dışında gerçekleşecek tedavilere ait sağlık giderleri(acil durumlar da dâhil )

13.Poliçede belirtilen kullanım adedini ve/veya teminat limitini ve/veya katılım payını aşan ayakta tedavi giderleri,

14.İlaçlar, tetkikler için kullanılan kontrast maddeler, malzeme masrafları ve aşı giderleri, enjektör, ıtriyat, hidrofil pamuk, alkol ve kolonyalar; termofor, cilt sabunları, diş macunları, şeker stripleri ve şeker ölçüm cihazı, tatlandırıcılar, diyet amaçlı ürün ve ilaçlar vb., alerjik hastalıklara yönelik aşı tedavileri (immünoterapi),

15.5510 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ilgili maddesi gereği sağlık hizmetlerinden yararlananların ödemekle yükümlü oldukları katılım payları, Uzman Hekim Raporu ve Sağlık Kurulu Raporları için oluşacak sağlık giderleri,

16.Diş, diş eti, çene kemiği, çene eklemi ve ağız çene cerrahisine yönelik her branşta muayene, tetkik, tedavi ve bunların komplikasyonlarına ait her türlü giderler,

17.Gözdeki kırılma kusuru (miyopi vb.) cerrahisi ile şaşılık ve görme tembelliği, gözlük camı, çerçevesi, her türlü kontakt lens giderleri, lens solüsyonları ve bunlarla ile ilgili giderler, multifokal lens gibi kırma kusurunu düzeltici etkisi bulunan lensler dahil) konuşma ve ses terapisi

18. Yurtdışında gerçekleşen ilaç masrafları ve her türlü sağlık gideri, yurtdışından getirilecek olan her türlü ilaç,

19. Yol, gündelik iş görememe, gündelik bakım, rehabilitasyon, check up, ikinci refakatçi ücretleri, lüks ve suit oda farkları ve özel harcamalar,

20. Kısırlık tanı ve tedavisi, yardımla üreme teknikleri ile ilgili tüm tetkik ve tedaviler (follikül takibi, histerosalpingografi, spermiogram, adhezyolizis, suni döllenme, tüp bebek, düşük araştırması, embriyo redüksiyonu vb.) tedavi amaçlı olsa dahi her türlü sünnet (fimozis vb..) kişi cinsel fonksiyon bozuklukları ile ilgili tetkik ve tedaviler, impotans (penil doppler, penilprotez, vb.), cinsiyet değiştirme ameliyatları ve bu ameliyat öncesi ve sonrasında yapılan tüm hormonal tedavi giderleri,

21. Aksine bir sözleşme yoksa, gebelikle ile ilgili her türlü gider, doğum ve yeni doğan bebek masrafları,

22. AIDS ve AIDS’e bağlı hastalıklar ile ilgili her türlü test, tahlil masrafları ve gerekli tedaviler ile HIV virüsünün neden olacağı tüm hastalık ve sendromlar,

23. Sebep ne olursa olsun her türlü Bariatrik Cerrahi yöntemleri (Gastrik bypass, mide balonu, mide tüpü, mide kelepçesi, mide küçültme ameliyatları, biliopankreatik diversiyon, Jejunoileostomi, barsak kısaltılması vb.),

24. Her türlü estetik ve plastik cerrahi ameliyatları (burun küçültme, rinoplasti, yağ aldırma, meme küçültme vb.) telenjiektazi, cilt hemangiomları, ksantalezma, yüzeyel varis tedavileri (kimyasal blokaj, köpük ve sklerozan-lazer tedavileri gibi), aksesuar meme cerrahisi, estetik amaçlı her türlü girişim, estetik amaçlı aşı, enjeksiyon ve tedaviler; terleme tedavisi; jinekomasti ile ilgili her türlü gider; poliçe öncesi dönemde ortaya çıkmış düşme, travma, çarpma, yanık ya da hastalık sonucu gerekli olabilecek her çeşit estetik ve plastik operasyonlar

25. Omurga şekil bozuklukları tedavisi ile ilgili giderler, Ameliyat nedenine bakılmaksızın nazal septum ve buruna ait her tür yapısal bozukluğa yönelik cerrahi girişimler (septum deviasyonu, SMR,septoplasti, her tür konka cerrahisi, nazal valv operasyonları) ile ameliyat ve girişimler, horlama nedenli yapılan tüm ameliyat ve girişimler,

26. Tanısı ileri yaşta konulsa dahi doğuştan gelen tüm hastalık ve sakatlıklar (doğumsal anomaliler, genetik bozukluklar),7 yaşına kadar ortaya çıkan kasık fıtıkları, 3 yaşına kadar oluşan lakrimal kanal tıkanıklığı, prematüriteye ait giderler (kuvöz bakımı vs.), motor ve mental gelişim bozukluğu (büyüme ve gelişme geriliği/ileriliği, erken puberte, geç puberte vb.) ile ilgili rutin veya özellikli her türlü tetkik ve tedavi gideri (Örn:genetik testler, her tür karyotip araştırması, hemoglobin elektroforezi, fenilketonüri testleri,7 yaşına kadar olan tiroid testleri, yenidoğan metabolik tarama testleri,yeni doğan işitme testleri, el’bilek grafileri, skolyoz tetkiki , kalça USG, inmemiş ve retraktil testis, polikistik böbrek, veziko üreteral reflü-VUR tetkikleri vb.), Labial füzyon,probing ; 2 yaşına kadar oratya çıkan hidrosel yüzeysel varislere yönelik her tür girişim ve tedavi (skleroterapi, lazer, radyo frekans vb.),

27. Kök hücre nakli ve tedavi amaçlı kök hücre çalışmaları, embriyo klonlanması, bu klonlama sonrasında elde edilen hücreler ile yapılan her türlü tedavi ve nakil işlemleri, kordon kanı alımı, saklanması ve kordon kanı bankasına ilişkin giderler,

28. Organ naklinde ve kan transfüzyonunda; organın, kan ürünlerinin ve vericinin masrafları ile organ ve/veya dokuya ait tüm giderler, kemik iliği nakillerinde donöre ve alıcıya ait materyalin saklanmasına ilişkin giderler,

29. Bir poliçe dönemi içinde oluşabilecek tüm ameliyat malzemeleri için 30.000 TL yi aşan giderler,

30. Kişinin akli dengesinin yerinde olduğu veya olmadığı zamanlarda kendisine vereceği zararlar, alkollü araç kullanımı, alkol zehirlenmesi, alkolizm ve alkol kullanımı sonucu doğan hastalıklar, yaralanmalar; eroin, morfin vb. gibi uyuşturucu ve bağımlılık yapan maddeler kullanılması neticesinde oluşabilecek her türlü sağlık giderleri

31. Her türlü psikiyatrik muayene ve tedavi gideri, psikosomatik hastalıklar, psikolog ve danışmanlık hizmetleri harcamaları; ruh ve sinir hastalıkları hastaneleri ve/veya benzeri bakım evlerinde tedavi edilen her türlü hastalık ve geriatrik hastalıklar,

32. Belirli bir rahatsızlık veya hastalık şüphesi olmaksızın yapılan kontrol amaçlı inceleme ve tedaviler (tarama testleri, aşılama kontrol testleri, homosistein vb, viral markerlar, Ca markerları vb), diyetisyen ücretleri, diyetisyen talepli tetkikler ve koruyucu tıbbi hizmetler

33. Yüzeysel varislere yönelik her tür girişim ve tedavi (skleroterapi, lazer, radyo frekans vb. kimyasal blokaj, köpük ve sklerozan-lazer tedavileri gibi),

34. AXA Sigortanın acil merkezi dışında oluşan ambulans giderleri

35. Evde bakım teminatı kapsamı dışındaki özel hemşirelik hizmetlerine ait giderler

36. Karayolları Trafik Kanunu hükümlerinde bahsi geçen, gerekli sürücü belgesine sahip olmadan araç kullanımı esnasında oluşabilecek yaralanmalar ve konu ile ilgili her türlü ulaşım ve tedavi masrafları,

37. Tıbbi cihazlar, tıbbi cihazların kiraları ve kalibrasyonları (robotik cerrahi kira bedeli, uyku apnesi cihazı ve kalibrasyonu, holter cihazı, nebülizatör, işitme cihazı vb.), robotik cerrahi ve robotik uzuvlar ile ilgili tüm harcamalar.

38. Otomobil ve motosiklet yarışları dahil olmak üzere her türlü spor müsabakası sırasında sporculara ait sağlık masrafları, poliçe kapsamı dışındadır

39. Yalancı gebelik (psikolojik gebelik) ile ilgili giderler, erken doğum (Prematürite) ve Düşük Doğum Ağırlığı (SGA) ile ilgili sağlık giderleri, doğum kontrol yöntemleri, Tıbbi gereklilik dışında küretaj giderleri

40. Yapıldığı kuruma bakılmaksızın her türlü geleneksel,tamamlayıcı ve tüm alternatif tedaviler (akupunktur, mezoterapi, magnetoterapi, oksiterapi, CO2, nöral terapi, şiroprakti, PRP (Platelet Rich Plasma) reiki, ayurveda vb.)masaj masrafları, her türlü hidroterapi, çamur banyoları masrafları, asteni tedavisi, PERTH (Pulsating Energy Resonance Therapy- Pulsatil Enerji Rezonans Tedavisi), tedavi amaçlı olsa dahi botox ve ozon uygulamaları, hekim/tıp doktoru olmayan kişilerin uyguladığı tedaviler,

E.BEKLEME SÜRELERİ:

Aşağıda belirtilen hastalık ve komplikasyonlar ile ilgili müdahale ve yatarak tedavi giderleri, rahatsızlığın ani veya kaza sonucu olarak ortaya çıkmasına bakılmaksızın sigorta başlangıç tarihinden itibaren 3 ay süre ile kapsam dışındadır.

1-Her türlü kanser ve kalp hastalıkları, kronik böbrek rahatsızlıkları ve diyaliz, üriner sistemin taşlı hastalıkları, prostat hastalıkları, varikosel

2-Her türlü disk hernisi (bel fıtığı, boyun fıtığı vb.), diz cerrahisi (menisküs, kondromalazi, bağ rüptürleri vb.), omuz cerrahisi (habitüel omuz çıkığı, rotator cuff yırtığı, impingement sendromu vb.), omurga cerrahisi ve artroskopik cerrahi işlemleri, endoskopik işlemler, fizik tedavi işlemleri

3-Her türlü fıtık (kasık fıtığı, mide fıtığı vb.), safra kesesi hastalıkları, safra yolu hastalıkları, katarakt, glokom ve tiroit hastalıkları, pilonidal sinüs, hemoroit, fistül, fissür ve perianal abse ameliyatları, tonsillit ,geniz eti ,sinüzit ve orta kulak cerrahisi

4-Myom, yumurtalık, meme ve rahim hastalıkları, endometriozis, sistosel, rektosel ve prolapsus uteri (rahim sarkması), varis (özefagus varisleri dahil), hidrosel, spermatosel,

5-Organ yetmezlikleri, organ nakilleri.

6-Polip, lipom, kist, nodül ve benzeri oluşumlar ile maling karakter içermeyen her türlü iyi huylu kitle,(lipom, nevüs (ben), siğil alımı vb..)

7-Uyku apnesi nedeni ile yapılacak her türlü cerrahi girişim; uvula elongasyonu, sarkık damak ve benzeri rahatsızlıklar

8-Tuzak nöropatiler, halluks valgus, tetik parmak,

9- Doğum Paketi’ ek teminatı alan sigortalılar için; hamilelik ve doğum giderleri 12 aylık bekleme süresine tabidir.

( ‘Doğum Paketi’ ek teminatı almayan sigortalılar için ilgili teminat kapsam dışındadır.)

F.SİGORTANIN YENİLENMESİ VE ÖMÜR BOYU YENİLEME GARANTİSİ:

Sigortacı, ürün özel şartlarında, teminat içeriğinde, teminat dışı kalan haller listesinde, teminat limitleri ve poliçe primlerde değişiklik yapılabilir. Yapılan değişiklikler, her bir sigortalı için poliçenin yenileme tarihinden itibaren geçerli olur. Vadesi dolan sağlık sigortası poliçesi 60 gün içinde yenilenmelidir. Poliçenin 60 gün içinde yenilenmemesi durumunda sigortalı mevcut haklarını kaybeder ve ilk defa başvuran bir müşteri olarak kabul edilir.

Yenilemede medikal değerlendirme sonucu katılım protokolü, üst limit, medikal ek prim uygulamaları devam ettirebilir veya ilgili sağlık riski kapsam dışı bırakılabilir. Yapılan medikal değerlendirme sonucunda poliçenin yenilenmemesine karar verilebilir.

AXA Sigorta A.Ş.’de kesintisiz olarak 3 yıllık sigortalılık süresini doldurmuş ve bu tarihte en fazla 68 yaşında olan sigortalılar Ömür Boyu Yenileme Garantisi için medikal olarak değerlendirilirler. Yapılan değerlendirme sonucu sağlık durumu uygun bulunan sigortalılar Ömür Boyu Yenileme Garantisi hakkı kazanırlar. Yenileme Garantisi değerlendirmesi yapılırken sigortalıların geçmiş hasar prim oranlarına bakılmaz. Ömür Boyu Yenileme Garantisi hakkı kazanan sigortalıların poliçe dönemi içerisinde ortaya çıkan riskleri yenileme dönemlerinde kapsam dışı bırakılmaz, üst limit ve katılım protokolü uygulanmaz.

AXA Sigorta A.Ş de sağlık poliçesi olan kişilerin yeni doğan bebeklerinin poliçeye dahil edilmesi halinde, poliçe kapsamına alınan bebek AXA SSigortaA.Ş. bebeği olur ve Ömür Boyu Yenileme Garantisi hakkı kazanır. AXA SigortaA.Ş. bebeklerine bekleme süreleri uygulanmaz. Poliçeye girişi yapılacak olan bebeklerin sağlık durumlarının sigorta şirketi risk kabul uzmanları tarafından uygun bulunması bu konudaki ön şarttır.

Şirketimizde 5 yıl süre ile aralıksız sağlık poliçesi satın almış ve Ömür Boyu Yenileme Garantisine hak kazanmış sigortalıların, beşinci yıldan sonra yeni teşhis edilen konjenital (doğumsal) hastalıklara ilişkin tazminat talepleri kapsam dâhilinde değerlendirilir. Bu uygulama poliçenizin özel şartlarında teminat dışı kalan haller bölümünde yer alan ‘ nedenine bakılmaksızın nazal septum ve buruna ait her türlü yapısal bozukluğa yönelik cerrahi girişimler (septum deviasyonu, SMR, nazal valv operasyonları), her türlü omurga şekil bozukluğu ameliyatları ve giderleri, 7 yaşına kadar ortaya çıkan kasık fıtıkları ile ilgili ameliyat ve giderlerini’ kapsamaz.

Ömür Boyu Yenileme Garantisi hakkı kazanan sigortalının biten poliçesinden farklı bir ürüne geçiş talebi olması halinde, bu talep sigortacı tarafından değerlendirilir. Sigortalının ürün değişiklik talebi sırasında 59 yaşından büyük olması veya medikal risk açısından uygun bulunmaması durumunda daha kapsamlı ürüne geçiş yapamaz.

Ömür Boyu Yenileme Garantisi hakkı kazanan sigortalının son kullandığı ürün yenileme esnasında şirket tarafından yürürlükten kaldırılmış ise teminatları paralel olan başka bir ürün ile yenilemesi yapılır. Böyle bir durumda Ömür Boyu Yenileme Garantisi hakkı saklı tutulur.

G.TAZMİNAT ÖDEMESİ :

Ayakta ve yatarak tedavilerde anlaşmalı kurumlarda yapılan sağlık harcamalarının ödemelerinde muhatap Sigorta Şirketi'dir. Sigortalının anlaşmasız kurum ve doktorlarda yaptığı sağlık harcamalarına ait giderler poliçe kapsamı dışındadır.

H. CAYMA HAKKI

Sigortalı, sigortaya ilişkin işbu sözleşmenin kurulduğu tarihten itibaren 14 (on dört) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Sigortalı cayma hakkına ancak sigorta sözleşmesinin satıcı veya sağlayıcı ile tüketicinin eş zamanlı fiziksel varlığı olmaksızın, mal veya hizmetlerin uzaktan pazarlanmasına yönelik olarak oluşturulmuş bir sistem çerçevesinde, taraflar arasında sözleşmenin kurulduğu ana kadar ve kurulduğu an da dâhil olmak üzere uzaktan iletişim araçlarının kullanılması suretiyle kurulmuş olması halinde (mesafeli sözleşme) sahip olacaktır. Sigortalı, cayma hakkının kullanılmasında cayma kararını bildiren açık bir beyanda da bulunabileceği gibi cayma beyanını iletisim@axasigorta.com.tr adresine e-posta gönderilmesi suretiyle de iletebilir. Cayma hakkı kullanılmadan önce poliçe teminatından yararlanılmış ise bu hak kullanılamaz.

I. TAHKİM UYGULAMASI:

AXA Sigorta A.Ş. Sigorta Tahkim yapısına üye bir sigorta şirketidir. Sigorta Tahkim Komisyonu’na www.sigortatahkim.org web sitesinden, bilgi@sigortatahkim.org mail adresinden, 0216 651 65 65 pbx nolu telefon numarasından erişim sağlanabilir.

J. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI:

AXA Sigorta A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, sunduğumuz hizmetleri yerine getirirken kişisel verilerinizin gizliliğini sağlamaya ve verilerinizi mevzuata uygun şekilde işlemeye ve gerekli tüm güvenlik tedbirlerini almaya en yüksek mertebede özen göstermekteyiz. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi kişisel veri olarak tanımlanmıştır. Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir. Özel nitelikli kişisel verilerden sağlık ve cinsel hayata ilişkin olanlar ancak onay verilmesi durumunda işlenebilmektedir. Kişisel/Özel Nitelikli Kişisel Verileriniz sigortacılık mevzuatı başta olmak üzere, kanunlar ve sair mevzuat kapsamında vermekte olduğumuz risk değerlendirmesi, çapraz satış da dahil olmak üzere sigorta satış, istatistik, fiyatlama, müşteri memnuniyetine yönelik operasyonların planlanması ve icrası, tanıtım, reklam ve pazarlama faaliyetleri, hasar ödeme ve asistans faaliyetleri başta olmak üzere acentelerimiz ve diğer iş ortaklarımız aracılığıyla sigorta sözleşmeleri kapsamında sizlere verilecek hizmetlerin yerine getirilmesi süreçlerinde işlenmektedir.

Sözleşmeden kaynaklanan edimlerin ifa edilebilmesi kapsamında ticari faaliyetlerimizi yürütürken Şirketimize hizmet sunan taraflar ile, hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi başta olmak üzere yetkili yurt içi ve yurt dışındaki yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile, iştirak ve bağlı ortaklıklar ile, İlgili Kişi’nin temel hak ve özgürlüğünü zedelemeksizin özellikle Şirket’in verinin paylaşılmasında meşru bir menfaati varsa veya ilgili bir sözleşmenin ifasını gerektiriyorsa yurt dışındaki Grup Şirketlerimize kişisel verilerinizi aktarılabiliriz.

Söz konusu kişisel veriler, elektronik ortamda otomatik yollar ile sözlü/yazılı şekilde otomatik olmayan yollar vasıtasıyla toplanmakta ve acentelerimiz, internet uygulamalarımız ve çağrı merkezimiz aracılığı ile doğrudan doğruya sizlerden ve sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi için kamu kurumları tarafından tarafımıza erişim yetkisi verilen veri tabanlarından derlenmektedir. Belirtmek isteriz ki, AXA Sigorta A.Ş. olarak kişisel verilerinizi hiçbir zaman yetkisiz üçüncü kişilerle kendi menfaatlerimize olacak bir şekilde paylaşmıyor veya erişime açmıyoruz.

İlgili Kişi olarak haklarınıza ve bu hakları nasıl kullanacağınıza dair bilgiler de dahil olmak üzere konuyla ilgili her türlü detaylı bilgiye AXA Sigorta A.Ş. kurumsal internet sayfasında yer alan ‘’Aydınlatma Bildirimi’’ bölümünden erişebilirsiniz.

( ) İşbu form kapsamında belirtilen bilgileri okuduğumu, seçtiğim ürün ve teminatlar konusunda bilgilendiğimi, Aracı tarafından Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki haklarım ve veri işleme süreçlerine ilişkin bilgilendirme yapılmış olduğunu ve ayrıca bu bilgilendirmelere AXA Sigorta A.Ş. kurumsal internet sayfasında yer alan ‘’Aydınlatma Bildirimi’’ bölümünden çağrı merkezi ile (0850) 250 99 99 numaradan iletişime geçerek ya da kisiselverikoruma@axasigorta.com.tr adresine elektronik posta göndererek ulaşabileceğim konusunda bilgilendiğimi beyan ederim.

Veri Sahibi

Ad-Soyad:

Tarih :

İmza :

K. ŞİKAYET VE BİLGİ TALEPLERİ:

1. Sigortaya ilişkin bilgi talebi ve şikayetler için aşağıda yazılı adres ve telefonlara başvuruda bulunulabilir. Sigorta şirketi başvurunun kendisine ulaşmasından itibaren 15 gün içinde talepleri cevaplandırmak zorundadır.

Adres : AXA Sigorta A.Ş. Müşteri Çözüm Merkezi Palladium Tower Barbaros Mahallesi Kardelen Sokak No: 2 Kat : 17/60 Ataşehir- İstanbul/ Türkiye

Tel No : 0850 250 99 99 – Fax No: 0212 292 02 72

E-posta : iletisim@axasigorta.com.tr

2- Poliçenizin veya ret mektubunuzun başvuru tarihinizden itibaren 30 gün içinde tarafınıza ulaşmaması durumunda 0 850 250 99 99 telefon numarasından müşteri hizmetleri departmanımıza ulaşabilirsiniz.

sağlığım misafir


SAĞLIK SİGORTALARI ‘SAĞLIĞIM MİSAFİR’ ÜRÜNÜ BİLGİLENDİRME
FORMU
En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta ettirene ve sigortadan menfaat sağlayacak
diğer kişilere yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda genel amaçlı bilgi
vermek amacıyla, sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmeliğe istinaden
hazırlanmıştır.
A. SİGORTACIYA İLİŞKİ BİLGİLER
Teminatı Veren Sigortacının;
Ticaret Unvanı : AXA SİGORTA A.Ş.
(http://www.axasigorta.com.tr)
Adresi : Meblis-i Mebusan Cad. No:15 Salıpazarı, Beyoğlu, İstanbul / Türkiye
Tel/Fax No : 0850 250 99 99 / 0212 292 02 72
Mersis No : 0649003994600011
Sözleşmeye aracılık eden sigorta acentesinin;
Ticaret Unvanı
Mersis no
Ticaret Sicil No
Adresi
Tel ve Faks No
B. UYARILAR:
1-Sigorta hakkında daha detaylı bilgi almak için, talep halinde sigortacı tarafından verilecek
Sağlık Sigortaları Genel Şartlarını dikkatlice okuyunuz.
2-Sağlık Sigortası Genel Şartları 8. Maddesi gereği; Sigorta priminin tamamının veya taksitle
AXA SİGORTA A.Ş.
Meclisi Mebusan Cad. No:15 34433 İstanbul Türkiye Tel:0212 334 24 24 www.axasigorta.com.tr
iletisim@axasigorta.com.tr Ticaret Sicil No: 98645 Büyük Mükellefler V.D. 649 00 399 46 Mersis No:
0649003994600011
Kişisel Veri İçermez - Herkese Açık Bilgi
yapılan ödemelerde primin ilk taksitinin, poliçenin tesliminde ödenmesi gerekir, ilk prim
ödenmeden rizikonun gerçekleşmesi durumunda sigortacının sorumluluğu başlamaz.
3-Sağlık Sigortası için ödenen primler vergi matrahından düşülebilmektedir. Bu konuda
sigorta şirketine danışılması gerekmektedir.
4-Sağlık Sigortası Genel Şartları 8. Maddesi gereğince bir yıldan kısa süreli sağlık
sigortalarında prim ödeme borcunda temerrüde düşülmesi halinde Türk Ticaret Kanunu
hükümleri uygulanır.
5-Sigorta, poliçede başlama ve sona erme tarihleri olarak yazılan günlerde, aksi
kararlaştırılmadıkça Türkiye saati ile öğleyin saat 12.00'de başlar ve öğleyin saat 12.00'de ve
her halükârda rizikonun gerçekleşmesiyle sona erer.
6-ileride doğabilecek birtakım ihtilafları önlemek için, prim ödemelerinizde (peşin veya
taksitle) ödeme belgesi almayı unutmayınız
7-Poliçe yenilemesinde Sigortalı adaylarının sağlık durumlarına istinaden poliçelere mevcut
sağlık sorunlarına yönelik muafiyet uygulanabilir, hastalık üst limiti uygulanabilir, bu riskler
için ek prim talep edilebilir veya katılım protokolü uygulanabilir.
8-ilgili poliçedeki prim sadece sigortalı için geçerli olup prim ödemesi yapılmaksızın herhangi
bir kişiye sağlık poliçesi açılamaz.
9-Sigorta kapsamına girecek veya giren kişiler, ilgili belgeleri imzalamakla risk
değerlendirmesi yapılabilmesi ve tazminat başvurularının sonuçlandırılabilmesi amacıyla
sağlık bilgilerinin, sigortalılık kayıtlarının ve diğer bilgilerin Sigorta Bilgi ve Gözetim
Merkezi’nden ( SBGM) , Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan, Sağlık Bakanlığı’ndan, sağlık
kurum ve kuruluşlarından ve sigorta şirketlerinden edinilmesine ve şirket nezdindeki bahse
konu bilgi ve kayıtların SBGM, sigorta şirketleri ve ilgili mevzuatta yetkilendirilen merciler
ile paylaşılmasına rıza göstermiş sayılır.
C. GENEL BİLGİLER:
Sigortalı/Sigortalıların poliçede/zeyilnamede, belirtilen başlangıç ve bitiş tarihleri içerisinde
meydana gelebilecek bir hastalık ve/veya kaza sonucu teşhis ve tedavileri için yapılacak
masraflarını, poliçe/zeyilnameye ekli sertifikalarda belirtilen teminat, limit, iştirak oranları ve
uygulamalar dahilinde, TTK, Genel hükümler, Sağlık ve Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları
ve Özel Şart hükümlerine göre teminat altına alır.
Yatarak Tedavi Teminatı: Sigortalının tedavisinin hastanede yatarak yapılmasının gerekli
olduğu durumlarda oluşan sağlık giderleri belirtilen teminat, limit, uygulama ve iştirak oranı
dahilinde bu teminat kapsamındadır. Kemoterapi, Radyoterapi ve Diyaliz Yatarak Tedavi
Teminatı kapsamında değerlendirilir.
AXA SİGORTA A.Ş.
Meclisi Mebusan Cad. No:15 34433 İstanbul Türkiye Tel:0212 334 24 24 www.axasigorta.com.tr
iletisim@axasigorta.com.tr Ticaret Sicil No: 98645 Büyük Mükellefler V.D. 649 00 399 46 Mersis No:
0649003994600011
Kişisel Veri İçermez - Herkese Açık Bilgi
Yoğun Bakım : Sigortalının tedavisinin yoğun bakım ünitesinde yapılmasının gerekli olduğu
durumlarda oluşan yoğun bakım yatışları belirtilen teminat, limit, uygulama ve iştirak oranı
dahilinde bu teminat kapsamındadır.
Küçük Müdahale : TTB-HUV Tarifesi ‘nde belirtilen cerrahi girişlerin gerekli olduğu
durumlarda oluşan sağlık giderleri, poliçede belirtilen teminat, limit, uygulama ve iştirak
oranı dahilinde bu teminat kapsamındadır.
Yardımcı Tıbbi Malzeme : Sigortalının tedavisini desteklemek amacı ile doktor raporu ile
gerekli görülen yardımcı tıbbi malzemeler, koltuk değneği, bileklik, elastik bandaj, ortopedik
boyunluk, tekerlekli sandalye (kalıcı sakatlığın raporlandığı durumlarda kapsam dahilindedir)
, ortopedik korseler, ortopedik tabanlık, ortopedik bot (rom walker), “alçı terliği” ; buz kesesi
, İleostomi-sistostomi-kolostomi torbalarını ve adaptörleri, yanık örtüsü ve bası giysisi,
oturma simidi, klozet yükseltici (kalça ameliyatı sonrası ) , varis çorabı, bu teminat
kapsamında poliçede belirtilen yıllık limit ve ödeme yüzdesi dahilinde karşılanır. Yukarıda
sayılanların dışındaki yardımcı tıbbi malzemeler kapsam dışındadır.
Ambulans Hizmetleri: Yurtiçinde 24 saat 365 gün boyunca ambulans hizmetlerinin Genel ve
Özel Şartlar çerçevesinde karşılanması içerir.
Ayakta Tedavi Giderleri: Doktor muayene, ilaç, laboratuvar hizmetleri, görüntüleme ve tanı
yöntemleri, ileri tanı yöntemleri ve fizik tedavi giderleri bu teminat kapsamında
değerlendirilir.
İlgili fiyat tanıtımında/ poliçede Doğum teminatı yer almamaktadır,
Gözlük, cam, çerçeve / Lens Giderleri: Doktorun göreceği lüzum üzerine reçete ve fatura
He belgelenmek kaydı He gözlük (cam ve çerçeve), ya da lens masrafları bu teminat
kapsamında değerlendirilir. İlgili fiyat tanıtımında/ poliçede Gözlük, cam, çerçeve / lens
giderleri teminatı yer almamaktadır.
Diş Giderleri: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı nca çalışma ruhsatı verilmiş hastane ve
kliniklerde ve / veya özel muayenehane açma ehliyeti diş doktorlarınca yapılacak diş tedavisi
masrafları bu teminat kapsamında değerlendirilir. Diş Giderlerinden kasıt; diş hekimlerinin
yaptıkları muayene, tedavi, protez ve her türlü röntgen, diş ameliyatı giderleridir. İlgili fiyat
tanıtımında/ poliçede Diş Giderleri teminatı yer almamaktadır.
Rehabilitasyon Giderleri: Sigortalının, nörolojik hastalıklar, ağır travma, el-kol-bacak
ampütasyonu vb. sonrası yitirdiği yaşam aktivitelerini (koltuk değnekli veya değneksiz
yürüme, yeme içme, elbise giyip çıkarma, tuvalete oturma, merdiven inip çıkma) yeniden
kazanabilmesi için kendisine verilen fonksiyonel eğitim (rehabilitasyon) He ilgili tüm
giderleri, tedavinin hastanede yatarak yapılması durumunda oluşabilecek sağlık giderleri bu
teminat kapsamında değerlendirilir. İlgili fiyat tanıtımında/ poliçede Rehabilitasyon
Giderleri Teminatı yer almamaktadır.
İşitme cihazı: Doktor tarafından reçete ile verilen işitme cihazı masrafları bu teminat
AXA SİGORTA A.Ş.
Meclisi Mebusan Cad. No:15 34433 İstanbul Türkiye Tel:0212 334 24 24 www.axasigorta.com.tr
iletisim@axasigorta.com.tr Ticaret Sicil No: 98645 Büyük Mükellefler V.D. 649 00 399 46 Mersis No:
0649003994600011
Kişisel Veri İçermez - Herkese Açık Bilgi
kapsamında değerlendirilir. İlgili fiyat tanıtımında/ poliçede İşitme Cihazı teminatı yer
almamaktadır.
Satın almış olduğunuz ürün aşağıdaki teminatları içermemektedir:
• Doğum Teminatı,
• Yeni Doğan Bebek Teminatı,
• Gözlük camı, çerçevesi, her türlü kontakt lens giderleri, lens solüsyonları,
• Diş, diş eti, çene kemiği, çene eklemi ve ağız çene cerrahisine yönelik muayene,
tetkik, tedavi ve bunların komplikasyonlarına ait her türlü giderler,
• Rehabilitasyon Giderleri,
• İşitme cihazı Giderleri,
• Suni Uzuv Giderleri
• Hava Ambulansı
• Trafik Kazası Sonucu Diş Tedavisi
• Ferdi Kaza Teminatı
• Yatış sonrası fizik tedavi
• Mamografi / PSA
• Check-up giderleri
• Sigortalının, hastalık sonucu çalışamaması nedeniyle elde edemediği kazançlar için
kararlaştırılan günlük iş görememe parası,
• Sigortalı, bakıma ihtiyaç duyar duruma geldiği takdirde, bakım nedeniyle doğan
giderler veya kararlaştırılan gündelik bakım parası( poliçede yer alan evde bakım
teminatı kapsamındaki giderler hariçtir
D-PRİM TESPİTİ
Prim tespitine İlişkin Kriterler: Primler, sigortacının portföy deneyimi, sigortalı yaş, cinsiyet,
teminat gibi kriterler doğrultusunda belirlediği tarife primi ile belirlenir. Sigortacı, tarife
primini periyodik aralıklarla, portföyün performansını da değerlendirerek güncelleyebilir. AXA
Sigorta ‘Sağlığım Misafir’ Sigortası ürününde indirim/ek prim uygulaması yoktur. Poliçede
belirtilen teminat limit ve iştirak oranları doğrultusunda tazminat ödemesi yapılır.
Sağlığım Misafir ürünü için ödeme planı peşindir.
E.BEKLEME SÜRELERİ
Aşağıda belirtilen hastalık ve komplikasyonlar ile ilgili müdahale ve yatarak tedavi giderleri,
rahatsızlığın ani veya kaza sonucu olarak ortaya çıkmasına bakılmaksızın sigorta başlangıç
tarihinden itibaren 9 ay süre ile kapsam dışındadır.
AXA SİGORTA A.Ş.
Meclisi Mebusan Cad. No:15 34433 İstanbul Türkiye Tel:0212 334 24 24 www.axasigorta.com.tr
iletisim@axasigorta.com.tr Ticaret Sicil No: 98645 Büyük Mükellefler V.D. 649 00 399 46 Mersis No:
0649003994600011
Kişisel Veri İçermez - Herkese Açık Bilgi
• Poliçenin ilk yılında ortaya çıkmış polip, lipom, kist, nodül ve benzeri oluşumlar
ile her türlü kitle,(lipom, nevüs (ben), siğil alımı vb..)
• Poliçenin ilk yılında ortaya çıkan her türlü kanser ve kalp hastalıkları
• Bademcik, geniz eti, kulağa tüp takılması, sinüzit, kulak zarı cerrahisi,
• Her türlü fıtık (kasık fıtığı, mide fıtığı vb.), hemoroid, pilonidal sinüs (kıl
dönmesi), fistül, fissür ve perianal abse ameliyatları,
• Kronik böbrek rahatsızlıkları ve diyaliz, prostat hastalıkları,
• Organ yetmezlikleri,
• Romatizmal hastalıklar (Romatoid Artrit, Ankilozan Spondilit vb.),
• Safra kesesi hastalıkları, safra yolu ve üriner sistemin taşlı hastalıkları,
• Varis (özefagus varisleri dahil), hidrosel, spermatosel,
• Myom, yumurtalık, meme ve rahim hastalıkları, endometriozis, sistosel, rektosel
ve prolapsus uteri ( rahim sarkması),
• Her türlü disk hernisi (bel fıtığı, boyun fıtığı vb.), diz cerrahisi (menisküs,
kondromalazi, bağ rüptürleri vb.), omuz cerrahisi (habitüel omuz çıkığı, rotator
cuff yırtığı, impingement sendromu vb.), omurga cerrahisi ve artroskopik cerrahi
işlemleri,
• Katarakt, glokom ve tiroit , retina hastalıkları
• Uyku apnesi nedeni ile yapılacak her türlü cerrahi girişim; uvula elongasyonu,
sarkık damak ve benzeri rahatsızlıklar,
• Multiple Skleroz (MS) ve Lupus (SLE),
• Kist Hidatik,
• Tuzak nöropatiler, halluks valgus, tetik parmak,
• İnvaziv teşhis yöntemleri ( ERCP, Diagnostik Laporoskopi, Diagnostik artroskopi
vb.),
• Yukarıda sayılan rahatsızlıkların komplikasyonlarına ilişkin yatarak tedavi
giderleri,
Vade sonu itibariyle kesintisiz başlamak üzere tanzim edilen yeni poliçeler için bekleme
süresi uygulanmaz.
F. TEMİNAT DIŞI KALAN HALLER:
Aşağıdaki haller nedeniyle sigortalıların sigorta süresi içinde hastalanmaları ve/veya herhangi
bir kaza sonucu yaralanmaları teminat dışında kalır
AXA SİGORTA A.Ş.
Meclisi Mebusan Cad. No:15 34433 İstanbul Türkiye Tel:0212 334 24 24 www.axasigorta.com.tr
iletisim@axasigorta.com.tr Ticaret Sicil No: 98645 Büyük Mükellefler V.D. 649 00 399 46 Mersis No:
0649003994600011
Kişisel Veri İçermez - Herkese Açık Bilgi
1-Harp veya harp niteliğindeki harekat, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunlardan doğan iç
kargaşalıklar,
2- Cürüm işlemek veya cürme teşebbüs,
3- Tehlikede bulunan kişileri ve malları kurtarmak hali müstesna, sigortalının kendisini bile
bile ağır bir tehlikeye maruz bırakacak hareketlerde bulunması,
4- Esrar, eroin gibi uyuşturucuların kullanımı,
5- Nükleer rizikolar veya nükleer, biyolojik ve kimyasal silah kullanımı veya nükleer,
biyolojik ve kimyasal maddelerin açığa çıkmasına neden olacak her türlü saldırı ve sabotaj,
6- 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden
doğan sabotaj sonucunda oluşan veya bu eylemleri önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla
yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucu meydana gelen biyolojik ve/veya
kimyasal kirlenme, bulaşma veya zehirlenmeler nedeniyle oluşacak bütün zararlar.
7- Sigortalının intihara teşebbüsü nedeniyle meydana gelebilecek hastalık veya yaralanma
halleri ile,
8- Poliçe özel şartlarında düzenlenecek sair teminat dışı haller.
9-Sigortalının sigortacıya sigortalanırken bildirilmiş olsa dahi poliçe başlangıç tarihinden
önce var olan şikayet ve hastalıklar ile ilgili her türlü sağlık harcamaları, sigortalılık dönemi
öncesinde uygulanan ameliyat ve tedavilerin nüks ve komplikasyonları. (insizyonel herni,
adezyolizis , nüksler, implantların çıkartılması vb.. giderleri )
10- ICD-10 ( uluslararası hastalık sınıflandırma kodları) sınıflandırmasında Q-00 ve Q-99
arasında yer alan konjenital malformasyonlar, deformasyonlar ve kromozom anomalileri
başlığı altında yer alan tüm hastalıklar konjenital ( doğumsal) hastalık olarak nitelendirilir. Bu
sınıflamaya giren tüm harcamalar kapsam dışıdır.
11-Tanısı ileri yaşta konulsa dahi doğuştan gelen tüm hastalık ve sakatlıklar (doğumsal
anomaliler, genetik bozukluklar), 7 yaşına kadar ortaya çıkan kasık fıtıkları ve hidrosel, 3
yaşına kadar oluşan lakrimal kanal tıkanıklığı, prematüriteye ait giderler (kuvöz bakımı vs.),
motor ve mental gelişim bozukluğu (büyüme ve gelişme geriliği/ileriliği, erken puberte, geç
puberte vb.) ile ilgili rutin veya özellikli her türlü tetkik ve tedavi gideri (Örn:genetik testler,
her tür karyotip araştırması, hemoglobin elektroforezi, fenilketonüri testleri,7 yaşına kadar
olan tiroid testleri, yenidoğan metabolik tarama testleri,yeni doğan işitme testleri, el–bilek
grafileri, kalça USG, inmemiş ve retraktil testis, polikistik böbrek, veziko üreteral reflü-VUR
tetkikleri vb.),
12-Her türlü omurga şekil bozukluğu tedavisi ile ilgili giderler,
13-Kordon kanı alımı, saklanması ve kordon kanı bankasına ilişkin giderler,
14-Kemik iliği nakillerinde donöre ve alıcıya ait materyalin saklanmasına ilişkin giderler,
15-Kök hücre nakli ve tedavi amaçlı kök hücre çalışmaları, embriyo klonlanması, bu
AXA SİGORTA A.Ş.
Meclisi Mebusan Cad. No:15 34433 İstanbul Türkiye Tel:0212 334 24 24 www.axasigorta.com.tr
iletisim@axasigorta.com.tr Ticaret Sicil No: 98645 Büyük Mükellefler V.D. 649 00 399 46 Mersis No:
0649003994600011
Kişisel Veri İçermez - Herkese Açık Bilgi
klonlama sonrasında elde edilen hücreler ile yapılan her türlü tedavi ve nakil işlemleri,
16-Alerjik hastalıklara yönelik aşı tedavileri (immünoterapi),
17-Kuduz, tetanos, aşıları dışındaki tüm aşılar,
18-Menapoz, Osteoporoz , Alzeimer, Parkinson , geriatrik hastalıklar ,MS hastalığı ile ilgili
giderler
19-Meslek hastalıkları ve iş kazalarına bağlı sağlık giderleri
20-AIDS ve AIDS’e bağlı hastalıklar ile ilgili her türlü test, tahlil masrafları ve gerekli
tedaviler ile HIV virüsünün neden olacağı tüm hastalık ve sendromlar,
21-Her türlü estetik ve plastik cerrahi ameliyatları (burun küçültme, yağ aldırma, meme
küçültme vb.), estetik amaçlı her türlü girişim, estetik amaçlı muayene ,aşı, enjeksiyon ve
tedaviler; terleme tedavisi, jinekomasti; poliçe öncesi dönemde ortaya çıkmış düşme, travma,
çarpma, yanık ya da hastalık sonucu gerekli olabilecek her çeşit estetik ve plastik
operasyonlar,
22-Cilt bakımı, cilt lekeleri, çatlaklar ile ilgili giderler; her türlü şampuan ve saç losyonları;
kozmetik sabun ve kremler; saç dökülmesine ve kepeklenmeye yönelik her türlü ilaç ve
müdahale, solüsyon ve şampuan; ıtriyat, hidrofil pamuk, alkol ve kolonyalar; termofor, cilt
sabunları, diş macunları; şeker stripleri ve şeker ölçüm cihazı, tatlandırıcılar, diyet amaçlı
ürün ve ilaçlar vb.
23-Akne (sivilce) ve komedon ile ilgili her türlü giderler,
24-Kısırlık tanı ve tedavisi, yardımla üreme teknikleri ile ilgili tüm tetkik ve tedaviler (follikül
takibi, histerosalpingografi, spermiogram, adhezyolizis, suni döllenme, tüp bebek, düşük
araştırması, embriyo redüksiyonu vb.) tıbbi endikasyonu olmayan her türlü kürtaj, doğum
kontrol yöntemleri ve bunlarla ilgili ilaç ve araçlar (doğum kontrol hapları, spiral ile ilgili her
tür gider, tüplerin bağlanması, enjeksiyonlar, deri altı implantlar, kondom, spermisid
kimyasallar vb.); tedavi amaçlı olsa dahi her türlü sünnet ( fimozis vb.), cinsel fonksiyon
bozuklukları ile ilgili tetkik ve tedaviler, impotans (penil doppler, penil-protez, vb.), cinsiyet
değiştirme ameliyatları ve bu ameliyat öncesi ve sonrasında yapılan tüm hormonal tedavi
giderleri; genital herpes, genital ve anal papillamatöz lezyonlar (siğiller, kondiloma
akküminata vb.), genital molluscum kontagiosum tanı, tedavi, kontrol ve komplikasyonları,
25-Varikosel tedavisi,
26-Ameliyat nedenine bakılmaksızın nazal septum ve buruna ait her tür yapısal bozukluğa
yönelik cerrahi girişimler (septum deviasyonu, SMR, her tür konka cerrahisi, nazal valv
operasyonları) ile horlama nedenli yapılan tüm ameliyat ve girişimler,
27-Yüzeysel varislere yönelik her tür girişim ve tedavi (skleroterapi, lazer, radyo frekans vb.),
20-Tıbbi cihazlar, tıbbi cihazların kiraları ve kalibrasyonları (robotik cerrahi kira bedeli, uyku
apnesi cihazı ve kalibrasyonu, holter cihazı, nebülizatör, işitme cihazı ..vb.)
28-Doğum ve tüm gebelik giderleri
AXA SİGORTA A.Ş.
Meclisi Mebusan Cad. No:15 34433 İstanbul Türkiye Tel:0212 334 24 24 www.axasigorta.com.tr
iletisim@axasigorta.com.tr Ticaret Sicil No: 98645 Büyük Mükellefler V.D. 649 00 399 46 Mersis No:
0649003994600011
Kişisel Veri İçermez - Herkese Açık Bilgi
29-Gözlük camı, çerçevesi, her türlü kontakt lens giderleri, lens solüsyonları,
30-Konuşma ve ses terapisi, gözdeki kırılma kusuru (miyopi vb.) cerrahisi ile şaşılık ve görme
tembelliği ile ilgili giderler, multifokal lens gibi kırma kusurunu düzeltici etkisi bulunan
lensler
31-Diş, diş eti, çene kemiği, çene eklemi ve ağız çene cerrahisine yönelik her branşta
muayene, tetkik, tedavi ve bunların komplikasyonlarına ait her türlü giderler,
32-Organ nakilleri,
33-Kan transfüzyonunda; kan ürünlerinin ve vericinin masrafları ile ilgili giderler,
34-Evde bakım ve özel hemşirelik hizmetlerine ait giderler
35-Çocuk bakım ücretleri, çocuk mamaları, çocuk bezleri, biberon ve emzikler vb.,
36-Telefon, televizyon, kafeterya, idari hizmet ve paramedikal servis ücretleri gibi tedavi için
gerekli olmayan sair masraflar,
37-Tüm alternatif tedaviler (akupunktur, mezoterapi, magnetoterapi, oksiterapi, CO2, nöral
terapi, şiroprakti, PRP (Platelet Rich Plasma) reiki, ayurveda vb.) kilo kontrol bozuklukları,
masaj masrafları, her türlü hidroterapi, çamur banyoları masrafları, obezite ile ilgili her türlü
gider, obezite tedavisi (xenical, reductil vb. ilaçlar), diyet amaçlı kullanılan tüm ilaç ve
malzemeler ile asteni tedavisi, PERTH (Pulsating Energy Resonance Therapy- Pulsatil Enerji
Rezonans Tedavisi), tedavi amaçlı olsa dahi botox ve ozon uygulamaları, hekim/tıp doktoru
olmayan kişilerin uyguladığı tedaviler,
38-Jimnastik salonları, alternatif tıp merkezleri, kaplıca, rehabilitasyon merkezleri, zayıflama
merkezleri, ayak sağlığı merkezleri, anti aging ve well-being merkezleri, spa ve güzellik
merkezleri, dermatoloji, estetik ve lazer merkezlerine ait her türlü muayene, tetkik, tedavi ve
girişim giderleri ile bu amaçlarla yapılan her türlü muayene, (dermatoloji uzmanı da dahil
olmak üzere) tetkik tedavi ve girişimler (Homosistein, DHEA, GH, yağ ve kas ölçüm
bedelleri, vb.),
39-Vücudun günlük ihtiyacını karşılamak ve/veya genel sağlığı korumak ve desteklemek
amacı ile kullanılan, ilaç niteliğinde olmayan destekleyici ürünler, vitamin ilaçlarının 30
adetten fazla tablet içeren formları, bitkisel ilaçlar, gıda takviyeleri ile Türkiye Cumhuriyeti
Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmamış ithal ilaçlar, Tarım Bakanlığı ruhsatı ile
satılan ilaçlar, Food and Drug Administration (FDA) onayı almamış tüm ilaç niteliğindeki
(maddeler,(Pharmaton, umca, immuneks, esbertitox, sinüs rınce, lid care, seven seans,
minadex, vitagil, osteo bi flex,.. .vb )
40-Deneysel ve araştırma niteliğindeki ,etkinliği kanıtlanmamış tıbbi girişim, uygulama ve
tedaviler (her türlü gıda intolerans testi, imo pro 300,vega test, york.. vb..)
41-Kişinin akli dengesinin yerinde olduğu veya olmadığı zamanlarda kendisine vereceği
zararlar, alkollü araç kullanımı, alkol zehirlenmesi, alkolizm ve alkol kullanımı sonucu doğan
hastalıklar ve yaralanmalar; eroin, morfin vb. gibi uyuşturucu ve bağımlılık yapan maddeler
AXA SİGORTA A.Ş.
Meclisi Mebusan Cad. No:15 34433 İstanbul Türkiye Tel:0212 334 24 24 www.axasigorta.com.tr
iletisim@axasigorta.com.tr Ticaret Sicil No: 98645 Büyük Mükellefler V.D. 649 00 399 46 Mersis No:
0649003994600011
Kişisel Veri İçermez - Herkese Açık Bilgi
kullanılması neticesinde oluşabilecek her türlü sağlık giderleri.
42-Nikotin, alkol ve benzeri bağımlılık yapan maddelerden arındırma amaçlı her türlü tedavi,
ilaç ve cihaz (nikotin flasterleri, nikotin içeren çiğneme tabletleri, antabus, zyban vb.)
giderleri,
43-Karayolları Trafık Kanunu hükümlerinde bahsi geçen, gerekli sürücü belgesine sahip
olmadan araç kullanımı esnasında oluşabilecek yaralanmalar ve konu ile ilgili her türlü ulaşım
ve tedavi masrafları.
44-Her türlü psikiyatrik muayene ve tedavi gideri, psikosomatik hastalıklar, psikolog ve
danışmanlık hizmetleri harcamaları; ruh ve sinir hastalıkları hastaneleri ve/veya benzeri
bakım evlerinde tedavi edilen her türlü hastalık ve geriatrik hastalıklar,
45- Tehlikeli sporların (her tür amatör havacılık, delta kanat, planör, paraşütçülük,
parasailing, yamaç paraşütü, bungee jumping, dağcılık, tüplü dalış, binicilik, vb.) yapılması
sırasında oluşabilecek tüm sağlık giderleri kapsam dışıdır. Ancak , profesyonel olarak icra
edilen faaliyetler; profesyonel olsun olmasın yarış sırasında meydana gelecek sağlık giderleri
yine teminat dışı olmak kaydı ile, sayılan faaliyetlerin hobi amaçlı yapılması sırasında
oluşabilecek sağlık giderleri poliçe limit ve teminatları doğrultusunda karşılanır .Otomobil ve
motosiklet yarışları dahil olmak üzere her türlü spor müsabakası sırasında sporculara ait
sağlık masrafları, poliçe kapsamı dışındadır.
46-Lisanslı sporcu olarak profesyonel veya amatör her türlü müsabakaya ve/veya antrenmana
katılım sırasında meydana gelebilecek hastalık ve sakatlıklar,
47-Axa Sigortanın acil merkezi dışında oluşan ambulans giderleri
48-Poliçe ekinde bulunan sertifikada yazılı kişiye özel kapsam dışı hastalık ve rahatsızlıklara
ilişkin tüm sağlık giderleri ile poliçe ve/veya ekindeki sertifikada belirtilmeyen teminatlara
ilişkin sağlık giderleri,
49-Doktorlardan ve sağlık kurumlarından kaynaklanan hatalı tedavi ve ameliyat neticesi
ortaya çıkan komplikasyonlar nedeniyle oluşan giderler,
50-Sigortalının hastalığı ile uzmanlık alanı uyuşmayan doktorlardan alınan sağlık hizmeti
giderleri ve doktor lisansına sahip olsa dahi aile bireyleri tarafından yapılan tedavi giderleri,
mevcut tıp uzmanlığı dışında kilo kontrol bozuklukları ile de ilgilenen doktorlardan gelen
kendi branşı ile ilgili dahi olsa muayene, tetkik, tedavi giderleri,
51-Anlaşmalı kurumlara ait faturalarda Axa Sigorta A.Ş. anlaşmalı fiyatları dışındaki işlem
fiyatları,
52-Rutin tetkik ve check-up giderleri,
53-Belirli bir rahatsızlık veya hastalık şüphesi olmaksızın yapılan kontrol amaçlı inceleme ve
tedaviler (tarama testleri, aşılama kontrol testleri, viral markerlar, Ca markerları vb),
diyetisyen ücretleri, diyetisyen talepli tetkikler ve koruyucu tıbbi hizmetler,
54- TTB-HUV Tarifesi’ nde yer almayan her türlü işlem, girişim ve tedavi yöntemi,
AXA SİGORTA A.Ş.
Meclisi Mebusan Cad. No:15 34433 İstanbul Türkiye Tel:0212 334 24 24 www.axasigorta.com.tr
iletisim@axasigorta.com.tr Ticaret Sicil No: 98645 Büyük Mükellefler V.D. 649 00 399 46 Mersis No:
0649003994600011
Kişisel Veri İçermez - Herkese Açık Bilgi
55-Robotik cerrahi ile ilgili malzeme giderleri
56-Sebep ne olursa olsun her türlü Bariatrik Cerrahi yöntemleri (Gastrik bypass, mide balonu,
mide tüpü, mide kelepçesi, mide küçültme ameliyatları, biliopankreatik diversiyon, Jejunoileostomi, barsak kısaltılması vb.) kapsam dışıdır.
57-Koroner Arter Kalsiyum Skorlama Testi ve TTB-HUV’ de Elektron Beam Tomografi
(EBT) adı altında geçen işlemler, sanal kolonoskopi, sanal anjio ve buna benzer tarama amaçlı
tetkikler,
58-Nedenine bakılmaksızın pitoz, pitozis tedavisi
59-Sigortalının, hastalık sonucu çalışamaması nedeniyle elde edemediği kazançlar için
kararlaştırılan günlük iş görememe parası,
60-Sigortalı, bakıma ihtiyaç duyar duruma geldiği takdirde, bakım nedeniyle doğan giderler
veya kararlaştırılan gündelik bakım parası
61-Yurtdışında gerçekleşen tüm sağlık giderler
62-AXA SİGORTA A.Ş'ye ait www.axasigorta.com.tr adresli web sayfasında “Online
İşlemler” adımı altında bulunan ‘Teminat Dışı Kalan Kurumlar Listesi’nde yer alan kurumlara
ve doktorlara ait her türlü gider,
G. AKSİNE SÖZLEŞME YOKSA TEMİNAT DIŞINDA KALAN HALLER
Aksine sözleşme yoksa aşağıda yer alan haller nedeniyle sigortalıların sigorta süresi içinde
hastalanmaları ve/veya herhangi bir kaza sonucu yaralanmaları sigorta teminatı dışındadır.
a) Deprem, sel, yanardağ püskürmesi ve yer kayması.
b) “Teminat Dışı Kalan Haller” in 6. bendinde belirtilen zararlar hariç olmak üzere, 3713
sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve sabotaj ile bunları önlemek
ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler.
H. YENİLEME GARANTİSİ
‘Sağlığım Misafir’ ürününde yenileme garantisi yoktur. Sigortalının daha önceki poliçesinde
yenileme garantisi olsa dahi poliçeler yeni iş olarak düzenlenir, bu hak devam ettirilmez.
I. TAZMİNAT ÖDEMELERİ
AXA SİGORTA A.Ş.
Meclisi Mebusan Cad. No:15 34433 İstanbul Türkiye Tel:0212 334 24 24 www.axasigorta.com.tr
iletisim@axasigorta.com.tr Ticaret Sicil No: 98645 Büyük Mükellefler V.D. 649 00 399 46 Mersis No:
0649003994600011
Kişisel Veri İçermez - Herkese Açık Bilgi
1- Hak sahipleri, poliçeden doğan haklarını talep edebilmek için tüm belgeleri sigortacıya
vermekle yükümlüdür Tazminat ödemelerinde İstenen evraklar poliçede alınan teminatlara
göre oluşacak tazminat taleplerinde farklılık göstermektedir. Lütfen gerekil olan evrakları
öğrenmek İçin sigorta şirketinden bilgi isteyiniz.
2 -Rizikonun gerçekleşmesi durumunda 8 işgünü içinde, gerekil bilgi ve belgelerle birlikte ön
sayfada adres ve telefonları yer alan sigorta şirketine bilgi verilir
3- Rizikonun gerçekleşmesi halinde, tazminat ödeme yükümlülüğü sigorta şirketine aittir.
4-Gerekli bilgi ve belgelerin eksiksiz bir şekilde sigortacıya ulaşmasından İtibaren azami 10
gün İçinde sigortacı tarafından gerekil incelemeler yapılarak tazminat İşlemleri
tamamlanacaktır.
J. TAHKİM UYGULAMASI:
AXA Sigorta A.Ş. Sigorta Tahkim yapısına üye bir sigorta şirketidir. Sigorta Tahkim
Komisyonu’na www.sigortatahkim.org web sitesinden, bilgi@sigortatahkim.org mail
adresinden, 0216 651 65 65 pbx nolu telefon numarasından erişim sağlanabilir.
K. UYGULANACAK HUKUK
İş bu sözleşme Türk Hukuku dahilinde yorumlanır. Doğabilecek tüm anlaşmazlıklarda, İstanbul
Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri, İcra Daireleri ve Sigorta Tahkim Komisyonu yetkili
olacaktır.
L. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI:
AXA Sigorta A.Ş.ni poliçe satın almak suretiyle tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. AXA
Sigorta A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, sunduğumuz hizmetleri yerine getirirken kişisel
verilerinizin gizliliğini sağlamaya ve verilerinizi mevzuata uygun şekilde işlemeye ve gerekli
tüm güvenlik tedbirlerini almaya en yüksek mertebede özen göstermekteyiz. 6698 sayılı Kişisel
Verilerin Korunması Kanunu (bundan böyle “Kanun”) çerçevesinde AXA Sigorta A.Ş.
kişisel/özel nitelikli kişisel verilerinizi Veri Sorumlusu sıfatıyla işlemektedir. Bu çerçevede
poliçenizi satın aldığınız Acente, acentelik faaliyetleri kapsamında zaman zaman Veri
Sorumlusu, zaman zaman Veri İşleyen sıfatını haiz olarak hareket etmektedir.
AXA Sigorta A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, sunduğumuz hizmetleri yerine getirirken
kişisel verilerinizin gizliliğini sağlamaya ve verilerinizi mevzuata uygun şekilde işlemeye ve
gerekli tüm güvenlik tedbirlerini almaya en yüksek mertebede özen göstermekteyiz. 6698 sayılı
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye
ilişkin her türlü bilgi kişisel veri olarak tanımlanmıştır. Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi
AXA SİGORTA A.Ş.
Meclisi Mebusan Cad. No:15 34433 İstanbul Türkiye Tel:0212 334 24 24 www.axasigorta.com.tr
iletisim@axasigorta.com.tr Ticaret Sicil No: 98645 Büyük Mükellefler V.D. 649 00 399 46 Mersis No:
0649003994600011
Kişisel Veri İçermez - Herkese Açık Bilgi
düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya
da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili
verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir. Özel nitelikli kişisel
verilerden sağlık ve cinsel hayata ilişkin olanlar ancak onay verilmesi durumunda
işlenebilmektedir. Kişisel/Özel Nitelikli Kişisel Verileriniz sigortacılık mevzuatı başta olmak
üzere, kanunlar ve sair mevzuat kapsamında vermekte olduğumuz risk değerlendirmesi, çapraz
satış da dahil olmak üzere sigorta satış, istatistik, fiyatlama, müşteri memnuniyetine yönelik
operasyonların planlanması ve icrası, tanıtım, reklam ve pazarlama faaliyetleri, hasar ödeme ve
asistans faaliyetleri başta olmak üzere acentelerimiz ve diğer iş ortaklarımız aracılığıyla sigorta
sözleşmeleri kapsamında sizlere verilecek hizmetlerin yerine getirilmesi süreçlerinde her bir
işlemin içeriğine bağlı olarak Kanunun 5. maddesi kapsamında, “kanunlarda açıkça
öngörülmesi”, “sözleşmenin kurulmasıyla ve ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması sebebiyle
gerekli olması”, “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu
olması”, “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri
sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” ve istisnai hallerde
“ilgili kişinin açık rızasının olması” hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir. Özel
nitelikli kişisel veriler ise Kanunun 6. maddesi kapsamında, “ilgili kişinin açık rızasının olması”
ve “kanunlarda açıkça öngörülmesi” hukuki sebepleri kapsamında işlenmektedir.
Sözleşmeden kaynaklanan edimlerin ifa edilebilmesi kapsamında ticari faaliyetlerimizi
yürütürken Şirketimize hizmet sunan taraflar ile, hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek
amacıyla Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), Sigorta
Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) başta olmak üzere yetkili yurt içi ve yurt dışındaki yetkili
kamu kurum ve kuruluşları ile, iştirak ve bağlı ortaklıklar ile, yetkili acenteler, reasürörler,
eksperler, asistans şirketleri ve aktüerlerle, ilgili bir sözleşmenin ifasını gerektiriyorsa yurt
dışındaki Grup Şirketlerimize kişisel verilerinizi aktarabiliriz.
Söz konusu kişisel veriler, elektronik ortamda otomatik yollar ile sözlü/yazılı şekilde otomatik
olmayan yollar vasıtasıyla toplanmakta ve acentelerimiz, internet uygulamalarımız ve çağrı
merkezimiz aracılığı ile doğrudan doğruya sizlerden ve sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan
yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi için kamu kurumları tarafından tarafımıza erişim yetkisi
verilen veri tabanlarından derlenmektedir. Belirtmek isteriz ki, AXA Sigorta A.Ş. olarak kişisel
verilerinizi hiçbir zaman yetkisiz üçüncü kişilerle kendi menfaatlerimize olacak bir şekilde
paylaşmıyor veya erişime açmıyoruz.
AXA SİGORTA A.Ş.
Meclisi Mebusan Cad. No:15 34433 İstanbul Türkiye Tel:0212 334 24 24 www.axasigorta.com.tr
iletisim@axasigorta.com.tr Ticaret Sicil No: 98645 Büyük Mükellefler V.D. 649 00 399 46 Mersis No:
0649003994600011
Kişisel Veri İçermez - Herkese Açık Bilgi
İlgili Kişi olarak haklarınıza ve bu hakları nasıl kullanacağınıza dair bilgiler de dahil olmak
üzere konuyla ilgili her türlü detaylı bilgiye AXA Sigorta A.Ş. kurumsal internet sayfasında yer
alan ‘’Aydınlatma Bildirimi’’ bölümünden erişebilirsiniz.
( ) İşbu form kapsamında belirtilen bilgileri okuduğumu, seçtiğim ürün ve teminatlar
konusunda bilgilendiğimi, Aracı tarafından Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki
haklarım ve veri işleme süreçlerine ilişkin bilgilendirme yapılmış olduğunu ve ayrıca bu
bilgilendirmelere AXA Sigorta A.Ş. kurumsal internet sayfasında yer alan ‘’Aydınlatma
Bildirimi’’ bölümünden çağrı merkezi ile (0850) 250 99 99 numaradan iletişime geçerek ya da
kisiselverikoruma@axasigorta.com.tr adresine elektronik posta göndererek ulaşabileceğim
konusunda bilgilendiğimi beyan ederim.
M. ŞİKAYET VE BİLGİ TALEPLERİ:
1- Sigortaya ilişkin bilgi talebi ve şikayetler için aşağıda yazılı adres ve telefonlara başvuruda
bulunulabilir. Sigorta şirketi başvurunun kendisine ulaşmasından itibaren 15 gün içinde
talepleri cevaplandırmak zorundadır.
2- Poliçenizin veya ret mektubunuzun başvuru tarihinizden itibaren 30 içinde tarafınıza
ulaşmaması durumunda 0 850 250 99 99 telefon numarasından müşteri hizmetleri
departmanımıza ulaşabilirsiniz.
3- Poliçe ekinde teslim edilen Özel şart ve uygulama ekleri elinize ulaşmadıysa lütfen
acenteniz veya Şirketimizle irtibata geçiniz.
Adres : AXA Sigorta A.Ş.
Müşteri Hizmetleri Departmanı
Palladium Tower Barbaros Mahallesi Kardelen Sokak No: 2 Kat : 17/60 Ataşehir- İstanbul/
Türkiye
Tel No : 0850 250 99 99 – Fax No: 0212 292 02 72
E-posta : iletisim@axasigorta.com.tr
AXA Sigorta A.Ş.nin ticaret sicil numarası 98645'dir.
İşbu poliçe, poliçede belirtilen genel şart veya poliçede yer alan açıklamalar ve özel şartlar
çerçevesinde düzenlenmiştir.

Çapa 3

TEMİNAT KAPSAMI

 

1-Tıbbi Bilgi ve Danışmanlık
Sigortalı’nın karşılaştığı her türlü sağlık problemi ile ilgili olarak AXA Partners Medikal Ekibi tarafından bilgi verilir. İşbu kapsamda doktor, uzman doktor, diş hekimi, hastane, teşhis merkezleri, eczane ve nöbetçi eczane isimleri, adresleri ve telefon numaraları bildirilir. Karşılaşılan sağlık problemi konusunda alınması gereken önlemlerle ilgili tavsiyede bulunulur ancak tanı konmaz, ilaç önerilmez. Acil tıbbi müdahale gerekiyorsa, Medikal Ekibi tarafından tüm organizasyon sağlanır.

 

2-Ayakta ve Yatarak (Hastanede) Tıbbi Tedavi Teminatı
Sigortalının, seyahati esnasında aniden hastalanması veya yaralanması durumunda, AXA Partners Medikal Ekibi tarafından yapılacak değerlendirmeye göre; ayakta/ yatarak tedavi masrafları ile ilgili doktorun yazdığı ilaçların masrafları poliçedeki limitler dahilinde ödenecektir.

 

Tıbbi tedavi değerlendirme süreçleri içerisinde medikal raporun değerlendirme durumlarında yetersiz olması koşulunda AXA Partners Medikal Ekibi tarafından Sigortalı’dan ekstra evrak talep edilebilir.

 

Teminat dışı kalan hallere bir istisna olarak, Sigortalı, yolculuğunun başladığı andan itibaren pandemik hastalıklar dahil olmak üzere bulaşıcı bir hastalığa yakalanırsa, işbu teminat kapsamında tedavi masrafları poliçedeki limitler dahilinde ödenecektir.

 

Sigorta süresince geçerli olan bu teminatın limiti €30.000’dur.

 

* Sigortalı’nın, herhangi bir uluslararası kurum veya kalkış-varış yapılacak ülkenin yetkili makamları tarafından seyahat edilmemesi yönünde tavsiyede bulunulduğu bir ülkeye veya bölgeye seyahat etmesi halinde oluşabilecek hasarlar teminat kapsamı dışındadır.

** Sigortalı’nın, seyahat edilecek ülkeye gitmeden önce tavsiye edilen aşı, koruyucu aşı veya ilaçları almaması halinde oluşabilecek hasarlar teminat kapsamı dışındadır.

 

3-Sigortalının Tıbbi Nedenlerle Nakli veya Seyahati
Sigorta kapsamında olmak şartıyla ve AXA Partners Medikal Ekibi’nin değerlendirmesine istinaden, sigorta süresi içinde oluşan Sigortalı’nın ani hastalığı veya yaralanması gibi durumlarda ve 24 saat içinde müdahale edilmezse Sigortalı’nın hayatını tehlikeye sokacak durumlarda, Sigortalı AXA Partners ile iletişime geçecektir. AXA Partners Sigortalı’yı ambulans, refakatçi doktor ve/veya AXA Partners’nın doktoru tarafından en uygun kabul edilen herhangi bir nakil aracıyla uygun olan en yakın tıbbi merkeze veya bir tıbbi merkezden diğerine veya taburcu olduktan sonra daimi ikametgahına nakli için gerekli tüm giderleri karşılamayı taahhüt eder.

 

Bir tıbbi merkezden diğer bir tıbbi merkeze nakil, ancak, bulunulan tıbbi merkezde hastaya yapılacak tedavi için gerekli donanım ve tıbbi ekip yoksa sağlanacaktır. Naklin yapılabilmesi için, tedavi eden doktorun düzenleyeceği tıbbi rapor gerekmektedir.

 

Teminat dışı kalan hallere bir istisna olarak, Sigortalı, yolculuğunun başladığı andan itibaren pandemik hastalıklar dahil olmak üzere bulaşıcı bir hastalığa yakalanırsa, işbu teminat kapsamında nakil masrafları poliçedeki limitler dahilinde ödenecektir.

*Teminat dışı kalan hastalık/durumlarda ambulans ücreti AXA Partners tarafından karşılanmayacaktır.

 

**AXA Partners Medikal Ekibi ve tedavi eden hekim, sigortalının sağlık durumunun, normal bir yolcu gibi nakline müsait olup olmadığını ya da başka ilave düzenlemelerin gerekli olup olmadığını; Bedensel Zarar ya da hastalığa uygun nakil aracını (kara ambulansı, hava ambulansı, sedyeli uçuş v.b.) tedavi eden doktorun yazılı raporu doğrultusunda  belirleyeceklerdir.

 

***AXA Partners Medikal Ekibi tarafından gerçekleştirilmeyen veya organize edilmeyen nakil işlemleri (uçak bileti, hava ambulansı, vb.) AXA Partners tarafından ödenmemektedir. İlgili organizasyon mutlaka AXA Partners tarafından gerçekleştirilmiş olması gerekmektedir.

 

**** Zone 1 için Hava Ambulansı ile nakil, Avrupa ve Akdeniz ülkeleri ile sınırlıdır.

 

***** Zone 2 için, AXA Partners sadece kara ambulansı ve sedyeli uçuş masraflarından sorumludur. Ancak hava ambulansı ile ilgili tüm organizasyonlar AXA Partners tarafından  yapılır.

 

******Tıbbi Nakil (Hava ambulansı/kara ambulansı/sedyeli uçuş) limitleri, poliçenin toplam tedavi limitine (30.000 Euro) dahildir.

*******Sigortalı’nın, herhangi bir uluslararası kurum veya kalkış-varış yapılacak ülkenin yetkili makamları tarafından seyahat edilmemesi yönünde tavsiyede bulunulduğu bir ülkeye veya bölgeye seyahat etmesi halinde oluşabilecek hasarlar teminat kapsamı dışındadır.

 

******** Sigortalı’nın, seyahat edilecek ülkeye gitmeden önce tavsiye edilen aşı, koruyucu aşı veya ilaçları almaması halinde oluşabilecek hasarlar teminat kapsamı dışındadır.

 

4- Sigortalı’nın Vefatı Halinde Cenazenin Tıbbi Şartlara Uygun Olarak Nakli
Pandemik hastalıklar dahil olmak üzere bulaşıcı bir hastalıktan  kaynaklanan ölümler sebebiyle, Sigortalı’nın yurt dışında seyahatteyken vefatı durumunda; AXA Partners, cenazenin daimi ikamet adresine naklinin organizasyonu için tüm gerekli tedbirleri alır ve uluslararası tıbbi şartlara uygun olarak gerekli tabut masraflarıyla ile Türkiye’deki defin yerine naklini üstlenir. Cenaze töreni ve defin masrafları teminat kapsamı dışıdır.

 

*Tabut masrafı, cenazenin taşınması için gerekli standart tabut ile sınırlıdır.

**Nakil işlemleri bulunan ülkenin prosedürlerine bağlı olmak koşulu ile 5-15 (beş - on beş) iş günü içinde gerçekleşebilmektedir. Pandemic hastalıklar dahil bulaşıcı bir hastalık nedeni ile vefat durumlarında bu sürelerin uzaması mümkündür.

***Teminat dışı kalan hastalıklar/durumlar için cenaze nakli organizasyonu yapılmayacaktır.

 

Bütün teminatların toplam bedeli 30.000 Euro’yu geçemez.

 

Aşağıdaki haller teminat dışıdır:

 

Seyahat Sağlık Sigortası Genel Şartlarında belirtilmiş olan teminat dışı kalan hallerden başka, aşağıda belirtilen durumlar işbu Sözleşme kapsamında teminat dışındadır;

 

1-İşbu Hizmet Eki kapsamında talepte bulunan sigortalının hileli ve kasıtlı hareketleri (doktor raporları ile çelişen beyan verilmesi, verilen beyanın değiştirilmesi vb.)
2-İşbu Hizmet Eki kapsamında “teminat kapsamında olduğu” belirtilmeyen her türlü talep,
3-İşbu Hizmet Eki kapsamında teminatların yürürlüğe girdiği tarihten önce Sigortalı tarafından bilinen koşullardan doğrudan veya dolaylı olarak doğan her türlü talep,
4-Sel, seylap, deprem, volkanik patlamalar, heyelan fırtına, meteor düşmesi v.b. doğal afetler sonucu ortaya çıkan zararlar,
5-Harp veya harp niteliğindeki harekat, ihtilal, isyan, ayaklanma, terörist aktiviteler ve bunlardan doğan iç kargaşalıklar,
6-3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nda belirtilen terör eylemleri ve sabotaj ile bunları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler,
7-Nükleer rizikolar veya nükleer, biyolojik ve kimyasal silah kullanımı veya nükleer, biyolojik ve kimyasal maddelerin açığa çıkmasına neden olacak her türlü saldırı ve sabotaj,
8-Silahlı kuvvetler veya güvenlik kuvvetleri veya örgütlerinin harekatı,
9-Tehlikede bulunan kişileri ve malları kurtarmak hali müstesna, Sigortalının kendisini bile bile ağır bir tehlikeye maruz bırakacak hareketlerde bulunması,
10-Yolcu taşıma yetkisine sahip olmayan bir hava taşıtının ve helikopterlerin bir yolcu veya mürettebat sıfatıyla kullanılması, motorsiklet kullanımı, yurtdışına bisiklet ile çıkılması,
11-Seyahat bitiminde ikametgah iline dönüşü takiben devam eden tedavi harcamaları,
12-Hiç tedavi edilmemiş ve tanısı daha önce konulmamış olsa dahi, başvuru tarihinde varolan ve/veya sigorta başlangıç tarihi öncesine dayanan tüm hastalıklar, kronik zeminde gelişen akut hastalık hecmeleri ve komplikasyonlarına ait ortaya çıkan masraflar (hastalık onucu ölüm ve bu nedenle cenazenin yurda getirilmesi ve defin masrafları dahil)
13-Seyahati takip eden 24 saat içinde başlayan grip/soğuk algınlığı gibi kuluçka süresine sahip olan hastalıklar. Seyahatin öncesinde kuluçka döneminde başlamış olan rahatsızlıklar,
14-Tanısı ileri yaşta konulsa dahi doğuştan gelen tüm hastalık ve sakatlıklar (doğumsal anomaliler, genetik bozukluklar), prematüriteye ait giderler (kuvöz bakımı vs.), motor ve mental gelişim bozukluğu (büyüme ve gelişme geriliği) ile ilgili rutin veya spesifik her türlü tetkik ve tedavi gideri (Örn: genetik testler, her tür karyotip araştırması, hemoglobin elektroforezi, fenilketonüri testleri, yendoğan tiroid testleri, kalça USG, inmemiş ve retraktil testis, polikistik böbrek, veziko üreteral reflü-VUR vb.)
15-Otoimmün veya bağışıklık yetmezliğine bağlı hastalıklar, seyahat öncesine dayanan bilinen allerjiler, doğuştan olan ve doğum esnasında oluşan hastalıklar (Gebelik esnasında oluşan veya genetik faktörlerden kaynaklanan hastalıklar),
16-Tedavi kapsamında fizyoterapi seanslarının olması durumunda, hasarın onaylanması çerçevesinde sadece ilk 5 seans karşılanacak olup, takip eden seanslar karşılanmayacaktır.
17-Hamilelik ve komplikasyonları ile ilgili her türlü sağlık harcaması,
18-“Teminatlar” başlığında yer alan 2. 3. Ve 4. Maddelerdeki teminatlar istisna olmak üzere, Dünya Sağlık Örgütü (“WHO”) ve/veya herhangi bir ülke/devlet tarafından dünya genelinde veya belli bir ülkede, bölgede, şehirde ilan edilen her türlü epidemik ve pandemik nitelikteki salgın hastalıklara bağlı olarak her türlü tazminat talepleri;
19-Özel hemşire giderleri, hastanedeki suit oda, refakat masrafları
20-Koltuk değneği, tekerlekli sandalye, korseler, ortopedik ayakkabı, tabanlık, bot, terlik, buz kesesi, eskar simidi ve her türlü ortopedik destekleyici ile işitme cihazı giderleri ve her türlü yardımcı tıbbi alet ve malzeme (uyku apnesi cihazı ve kalibrasyonu, holter cihazı vb.), psikososyal nedenlerle kullanılan meme ve penil protez vb. giderleri,
21-Telefon, televizyon, kafeterya, idari hizmet ve paramedikal servis ücretleri gibi tedavi için gerekli olmayan sair masraflar,
22-Sigortalının intihara teşebbüsü nedeniyle meydana gelebilecek hastalık, yaralanma veya ölüm halleri. Her türlü ruh ve sinir hastalıkları ve geriatrik hastalıklar, psikosomatik hastalıklara ait muayene, tetkik, tedavi ve ilaç harcamaları ile psikolog ve danışmanlık hizmetleri harcamaları,
23-Cinsel fonksiyon bozuklukları ile ilgili tetkik ve tedaviler ve cinsel yolla bulaşan hastalıklar.
24-Tüm alternatif tedaviler ve kozmetik amaçlı yapılan her türlü masraf (akupunktur, mesoterapi, magnetoterapi, nöral terapi, şiroprakti, anti-aging, reiki, ayurveda vb.)
25-Belli bir hastalığa bağlı olmayan inceleme ve tedaviler (tarama testleri, aşılama, kontrol testleri, viral markerlar, portör tetkikleri vb), check-up giderleri ve yıllık kontrol mamografileri, smear ve PSA testleri vb. rutin taramalar. rapor almak amacı ile yapılan başvurular
26-Kişinin akli dengesinin yerinde olduğu veya olmadığı zamanlarda kendisine vereceği zararlar, suç işleyerek kendisine vereceği zararlar, alkol zehirlenmesi, alkolizm ve alkol kullanımı sonucu doğan hastalıklar, yaralanmalar; eroin, morfin vb. gibi uyuşturucu ve bağımlılık yapan maddeler kullanılması neticesinde olabilecek her türlü sağlık giderleri,
27-Anaflaksi durumu hariç önceden bilinen alerjik hastalıklar ve bu hastalıklara yönelik tedaviler
28-Taraflarca aksi belirtilmediği, seyahat paketinin bir parçası olarak gerçekleştirilmediği, eğitimli sertifikalı bir profesyonel sporucunun kontrolü ve sorumluğu altında ve bir veya iki günlük başlangıç eğitimliyle sınırlı şekilde gerçekleştirilmediği müddetçe aşağıdaki hususlar teminat kapsamı dışındadır.
a- Sigortalının lisanslı sporcu olarak karşılaşmalara katılması ya da hazırlanması sırasında ortaya çıkan rahatsızlıkların tetkik, tedavi ve bakımı, 

b- Profesyonel sporcuların meslek kazaları. Yalnız, yapılan sporlarla ilgisi olmayan  ani hastalık ve ilgili sporların dışında oluşan kazalar teminat altındadır, sürprim uygulanmaz.

c- Lisanssız veya amatör olarak dahi yapılsa futbol, basketbol, dağcılık, binicilik, rafting, tüplü / serbest dalış, yamaç paraşütü/paraşütle atlama, dağcılık, tırmanma, dövüş sporları, motor sporları, bungee jumping, motorlu ve hayvan gücü ile olan her türlü yarış sporları, ateşli olup olmadığına bakılmaksızın silah içeren tüm sporlar ve tüm tehlikeli spor dalları.

29-Kazaya bağlı diş travmaları dışında kalan tüm diş rahatsızlıkları ile ilgili tüm tedavi giderleri (Dolgu, diş çürüğü vb. Rahatsızlıklar,)
30-Safari vb tehlikeli turlar / tehlikeli aktiviteler (trombolin / lunapark kazaları, işbu hizmet ekinde kayak teminatı yer alsa dahi kayak turizminin yapıldığı bölgelerde meydana gelen hasarlarda medikal rapor içerisinde olayın oluş şeklinin belirtilmediği hasarlar vb)
31-Vücudun günlük ihtiyacını sağlamak ve/veya genel sağlığı korumak ve desteklemek amacı ile kullanılan, ilaç niteliğinde olmayan destekleyici ürünler, bitkisel ilaçlar, vitamin, gıda takviyeleri WHO onayı almamış tüm ilaç niteliğindeki maddeler,
32-Doktorlardan ve sağlık kurumlarından kaynaklanan hatalı tedavi ve ameliyat neticesi ortaya çıkan komplikasyonlar nedeniyle oluşan giderler,
33-Sigorta poliçesi öncesinde uygulanan ameliyat ve tedavilerin nüks ve komplikasyonları,
34-Şirket’in bilgisi dahilinde olmadan, benzer şikayetler ile birden çok kez hastaneye başvuru yapılması
35-Poliçede belirtilmiş olan teminat süresinin aşıldığı zaman diliminde ortaya çıkan hasarlar,
36-Teminat başlangıcından önce mevcut olan hasarlar,
37-Muntazam sefer yapan (IATA üyesi) bir havayolunda biletli yolcu olmanın dışında, herhangi bir şekilde uçmanın doğuracağı tıbbi problem, sakatlık ve bunların gerektirdiği tetkik ve tedaviler, ve diğer masraflar,
38-Estetik tedavileri, aşılanma,
39-Sigortalı’nın daimi ikamet ettiği ilde vefatı halinde cenaze nakli ve defin masrafları,
40-75 yaş ve üstü kişiler için ani olsun veya olmasın hastalık ve rahatsızlık durumları.
41-Poliçe tanzim edildiğinde Sigortalı’nın TC sınırları içerisinde olmaması
42-Öğrencilere özgü seyahat sağlık sigortası poliçelerinde Sigortalı öğrenci belgesi ve öğrenci olduğuna dair belgeleri temin etmek ile yükümlüdür
43-Seyahat edilen ükede politik ayaklanmalar sırasında ortaya çıkan yaralanmalar ve bunun osnucu ortaya çıkan diğer her türlü komplikasyonlar
44-Acenta iflası teminatının poliçe kapsamında Sigortalı tarafından alınmadığı durumlarda
45-Optik ve aksesuar amaçlı gözlüklerde meydana gelen hasarlar
46-Seyahat süresi bittikten sonra oluşan hasarlar,
47-Oluşan kaza ya da medikal hastalık durumunun tedavisine yönelik olmayan müdahaleler (AXA Partners tarafından e-nabız yada ilaç raporları talep edilebilir)
48-Yurtdışında tedavi amaçlı planlanan seyahatlar, buna bağlı uygulanan planlı tedaviler
49-Kordon Kanı alımı, saklanması ve Kordon kanı bankasına ilişkin her tür gider
50-Organ naklinde ve kan transfüzyonunda; organın , kan ürünlerinin ve vericinin masrafları ve organ/dokuya ait transfer giderleri
51-Amerika bölgesi için; iletilen evrak üzerinde zero balance yazmaması. (Sigortalının tüm ödemeyi yaptığına ve hastanede açık bakiye kalmadığını gösteren ibare.) Elden hasar süreci ile ilerleyen dosyalarda, ödeme süreci için iletilen faturalarda “zero balance” ifadesi aranacaktır.
52-AXA Partners işbu hizmet eki kapsamında verilen bir teminatın ya da ödemekle yükümlü olduğu bir hasarın ya da sağladığı bir menfaatin, o sigortacıyı veya reasürörü Birleşmiş Milletler kararları ya da Avrupa Birliği`nin, Birleşik Krallık`ın ya da Amerika Birleşik Devletleri`nin yaptırımları, yasaları ya da yönetmelikleri kapsamında İran,Kuzey Kore,Sudan,Suriye,Kırım,Sivastopol,Beyaz Rusya (Belarus),Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Küba, Somali, Güney Sudan, Zimbabve, Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Venezuela için herhangi bir yaptırıma, yasağa ya da kısıtlamaya maruz bırakması durumunda ve bıraktığı ölçüde, o teminatı vermiş ya da o hasarı ödemekle yükümlü hale gelmiş ya da o menfaati sağlamış sayılmayacaktır. AXA Partners, yukarıda belirtilen yetkili makamların bu klozdaki ülkelerde değişiklik yapması durumunda, bu poliçenin şartlarını herhangi bir zamanda değiştirme hakkını saklı tutar. Devlet kurumlarının ve kara listede yer alan bireylerin, kuruluşların ve işlemlerin işbu yaptırımların konusudur.
53-İdari ve cezai yaptırımlar kapsamında oluşan seyahet iptalleri neticesinde ortaya çıkan hasar (yurtdışına çıkış yasağı, zorla getirilme kararı vs)
54-Hekimin reçetesi dışında alınan her türlü ilaç ve malzeme
55-Rapor ve/veya belge gerektiren hususlar için gerekli evrakların ve adli vakalar için (trafik kazası vb.) polis raporunun iletilmemesi durumu,
56-Tıbbi reçete dışında alınan alkol, ilaçlar, zehirli maddeler, uyuşturucular veya tıbbi ürünlerin
gönüllü tüketimi ile ortaya çıkan hastalıklar veya patolajik durumlar

57-Poliçe öncesi dönemde uygulanan ameliyat ve tedavilerin poliçe dönemi süresince nüks ve komplikasyonları,
58-Poliçede belirtilmiş olan teminat süresinin aşıldığı zaman diliminde ortaya çıkan hasarlar,
<>Yıllık ve altı aylık seyahat sigortalarında toplam seyahat süresi olan 92 günün aşılması
halinde, 92 günden sonra meydana gelen tüm tıbbi tedavi, tıbbi nakil ve cenaze nakil masrafları

bottom of page