top of page

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

İşbu Aydınlatma Metni’nde, kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuata uygun olarak, “Elmalı Mah. Şehit Binbaşı Cengiz Toytunç Cad. Başargan İş Hanı, Bina No:70 Kat:2 No:213, 07980 Muratpaşa/Antalya” adresinde yer alan veri sorumlusu Murat Tütek Umu Sigorta Aracılık Hizmetleri (“Şirket”) tarafından işlenmesine ilişkin esaslar açıklanmaktadır.

 

1. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Kişisel verilerinizi poliçe teklifinin oluşturulması, risk değerlendirmesi yapılması, poliçe ile bağlantılı hizmet ve ürünlerin sunulması, müşteri talep ve şikayetlerinin değerlendirilmesi, yetkili kurum ve kuruluşlara gerekli bilgilerin sunulması, çeşitli yasal düzenlemelerden kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, hukuki iş ve işlemlerin yürütülmesi ve takibi, ilgili kişilerin taleplerinin karşılanması, ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi ve müşterilere en uygun şekilde sunulması için araştırma ve analizlerin yapılması çeşitli raporların hazırlanması, faaliyetlerin Şirketimiz prosedürleri ve ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin sağlanması için gerekli denetim faaliyetlerinin planlanması ve icrası, hizmet binalarımıza giriş kaydının oluşturulması ve güvenliğinin sağlanması, pazarlama ve kampanya faaliyetleri kapsamındaki kurumsal iletişim süreçlerinin yürütülmesi, ürün ve hizmetlerin sunulması amaçlarıyla sınırlı olarak işlenebilecektir.

2. İşlenen Kişisel Verilerin Aktarıldığı Yerler ve Aktarım Amacı

Kişisel veri işleme amaçları ile aktarım amaçları paralellik göstermektedir. Bu kapsamda kişisel verileriniz ticari hayatın gereklilikleri kapsamında, sizlere en uygun hizmeti sunabilmek için gerektiği durumlarda teklif süreçlerinin yürütülmesi, sigortacılıkta risk ve tazminat değerlendirmesi yapılması, ticari ileti gönderimi ve müşteri memnuniyet araştırmaları için destek hizmet alınması, pazarlama ve kampanya faaliyetleri kapsamındaki süreçlerin yürütülmesi, hukuki iş ve işlemlerin yürütülmesi ve takibi, mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve denetim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amaçlarıyla aktarılabilmektedir.

Şirketimiz tarafından elde edilen kişisel veriler, yukarıda belirtilen kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda ve tabi olduğumuz mevzuatta yer alan usul ve esaslar ile yasal yükümlülüklere uygun bir şekilde faaliyetin niteliğiyle bağlantılı olarak yetkili acenteler/brokerler, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, reasürörler, eksperler, asistans şirketleri, aktüerler, destek hizmet sağlayıcıları, SBGM, sigorta ve bireysel emeklilik şirketleri, Sigortacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde kanuni temsilciler ve ilgili merciler,  servisler ve anlaşmalı kurumlar, vekalet ilişkisi içerisinde olduğumuz gerçek ve tüzel kişiler ile sözleşmeli avukatlarımıza, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde aktarılabilmektedir. Tarafınıza ticari elektronik ileti gönderimi için açık rıza vermeniz halinde kişisel verileriniz İş ortaklarımıza aktarılabilecektir.

3. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz tarafınızca iletilen bilgiler, telefon görüşmeleri, kayıt, şikayet, öneri ve talep formları, çevrimiçi veya çevrimdışı yollarla veya kanuni temsilci, işveren veya sizin adınıza poliçe düzenleme yetkisine sahip kişi/kişiler, vasıtasıyla elektronik ortamda otomatik veya sözlü, yazılı şekilde otomatik olmayan yöntemlerle toplanmaktadır.

Kişisel verilerinizi işlemin niteliğine göre Kanunda öngörülen çeşitli hukuki sebepler çerçevesinde işlenmekte olup kişisel verileriniz işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen işleme amaçları doğrultusunda; sigorta sözleşmesinin kurulmasıyla ve ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması sebebiyle gerekli olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve kanunlarda açıkça öngörülmesi, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenebilecektir. Bununla birlikte tarafınıza ticari elektronik ileti gönderimi ise açık rıza vermeniz hukuki sebebi uyarınca gerçekleştirilebilecektir.

4. Veri Sorumlusuna Başvuru Yolları ve Haklarınız

Kanun’un 11. maddesi kapsamında Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, Şirketimiz’e başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, d) yurt içinde / yurt dışında transfer edildiği tarafları öğrenme, e)eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, f) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, g) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, h) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ı) işlemenin sınırlandırılmasını isteme, i) biçimlendirilmiş, genel olarak kullanılan makine tarafından okunabilen bir formatta talep etme ve j) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, “Elmalı Mah. Şehit Binbaşı Cengiz Toytunç Cad. Başargan İş Hanı, Bina No:70 Kat:2 No:213, 07980 Muratpaşa/Antalya ” adresine posta ile veya bilgi@umusigorta.com adresine elektronik posta göndermek suretiyle iletebilirsiniz.

Verilerinizin Şirketimiz nezdinde hassasiyetle korunduğunu belirtir bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.

Saygılarımızla,

Umu Sigorta Aracılık Hizmetleri

bottom of page